< Previous | Contents | Next >

تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار


 

تﺎﻳﻮﺘﺤﻣتﺎﻋﻼﻃا و قﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ 3.ﺪﻴﻧاﻮﺨﺑ ار ﻲﻨﻤﻳا ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻲﻣاﺪﻗا ﺮﻫ زا ﻞﺒﻗ هراﻮﻤﻫ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب