< Previous | Contents | Next >

ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ يﺎﻫراﺰﺑا

تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار

هﺪﺷ ﻪﻳارا ﺲﻳوﺮﺳ يﺎﻤﻨﻫار رد ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ درﻮﻣ رد تاﺮﻴﻤﻌﺗ تﺎﻋﻼﻃا

:ﺪﻧا هﺪﺷ هدروآ ﺮﻳز رد تﺎﻋﻼﻃا ﻒﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا .ﺪﻧا

ﺎﻫرﻮﺘﻜﻧﺎﻛ و ﺎﻬﻤﻴﺳ لﺮﺘﻨﻛ يﺎﻬﻠﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد

و ﺎﻬﻤﻴﺳ لﺮﺘﻨﻛ" ﺖﻤﺴﻗ رد ﺎﻬﻟﺮﺘﻨﻛ ﻦﻳا درﻮﻣ رد ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ

.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا "ﺎﻫرﻮﺘﻜﻧﺎﻛ

ﻲﺸﻛ ﻢﻴﺳ ﻪﺸﻘﻧ ﺖﻣﻼﻋ و هدﻮﺑ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ لﻼﺧ رد يدﺎﻳز ﻚﻤﻛ ﻲﺸﻛ ﻢﻴﺳ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ هﺮﻴﻏ و ﺎﻫرﻮﺘﻜﻧﺎﻛ و ءاﺰﺟا ﻪﺼﺨﺸﻣ ﻢﻳﻼﻋ و ﺎﻬﻤﻴﺳ ﮓﻧر ،ﺎﻬﻤﻴﺳ ﻪﺼﺨﺸﻣ

.ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﻪﻳارا ار

ءاﺰﺟا ﻪﺸﻘﻧ

يﺎﻬﻤﺘﺴﻴﺳ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻲﺸﻛ ﻢﻴﺳ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ درﻮﻣ رد ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﺎﻋﻼﻃا

.ﺪﻧا هﺪﺷ ﻪﻳارا ﺪﻨﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار هﺎﮕﺘﺳد ياﺰﺟا ﻞﺤﻣ ﻪﻛ ءاﺰﺟا

ﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺮﻳز يﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ درﻮﻣ رد ﺖﺳا ﻲﺗﺎﺤﻴﺿﻮﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﺟوﺮﺧ و يدورو يﺎﻬﻟﺎﻨﮕﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

.ﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ رد راﺰﻓا مﺮﻧ يﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ" ،301 ﺖﻤﺴﻗ ،L180E رد ﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ ﺢﻴﺿﻮﺗ

.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا "دﺮﻜﻠﻤﻋ هوﺮﮔ

ءاﺰﺟا تﺎﺼﺨﺸﻣ

"ﻲﻣﻮﻤﻋ ،ءاﺰﺟا ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ" ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ ءاﺰﺟا ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ﺢﻴﺿﻮﺗ ياﺮﺑ

.ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ 29 ﻪﺤﻔﺻ

ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ تﺎﻋﻼﻃا و ﺎﻄﺧ يﺎﻬﻨﺘﻣ ﻞﻣﺎﺷ 35 ﻪﺤﻔﺻ ﻲﻣﻮﻤﻋ ،ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ تﺎﻋﻼﻃا و ﺎﻄﺧ يﺎﻬﻨﺘﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﺪﺣاو يﺎﻬﻠﻤﻌﻟا ﺲﻜﻋ ،ﺐﻴﻋ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا ﻞﻳﻻد ،ﺎﻄﺧ ﻦﺘﻣ يﺎﻬﺘﻴﻌﺿو

.ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ يﺎﻬﻴﺑاﺮﺧ / ﻢﻳﻼﻋ و لﺮﺘﻨﻛ


رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﺲﻳوﺮﺳ راﺰﺑا ﻚﻳ

 

VCADS Proﺲﻳوﺮﺳ ﺮﮕﺸﻳﺎﻤﻧ ﺪﺣاوصﻮﺼﺨﻣ يﺎﻫراﺰﺑا

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب