< Previous | Contents | Next >

ﻪﻳﺎﭘ تﺎﻋﻼﻃا يروآ ﻊﻤﺟ

ﻲﻣﻮﻤﻋ رﺎـﻛ ﻦﻳا .ﺖﺳﺎﻫ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ﻪﻤﻫ رد مﺪﻗ ﻦﻴﻟوا ﻪﻳﺎﭘ تﺎﻋﻼﻃا يروآ ﻊﻤﺟ ﺖـﺳﺪﺑ ﺐـﻴﻋ ﻞـﻴﻟد زا ﻪـﻨﻴﻬﺑ و ﻊﻳﺮﺳ ،ﻲﻠﻛ ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻞﻴﻟد ﻦﻳﺪﺑ

.ﺪﻳآ ﻦﺘﻓﺎـﻳ ﻦـﻜﻤﻣ يﺎـﺟ ﺎـﺗ ،رﻮـﺗاﺮﭘا و هﺎﮕﺘﺳد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﺮﺑ هوﻼﻋ

.ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻢﻬﻣ ﺰﻴﻧ ﺐﻴﻋ عﻮﻗو ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﺸﻴﭘ درﻮﻣ رد ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا مﺎـﮕﻨﻫ ﻪـﺑ هﺎﮕﺘﺳد ﻂﻳاﺮﺷ زا يﺪﻨﻤﺷزرا تﺎﻋﻼﻃا ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺐﻠﻏا رﻮﺗاﺮﭘا ﻪـﺟﻮﺘﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺴﻛ ﻦﻴﻟوا رﻮﺗاﺮﭘا ﻪﺸﻴﻤﻫ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ .ﺪﻫد ﻪﻳارا ﺐﻴﻋ زوﺮﺑ

.دﻮﺷ ﻲﻣ ﺐﻴﻋ نوﺪـﺑ ،ﺖـﺳا ﺮﻳﺬـﭘ نﺎـﻜﻣا ترﺪﻨﺑ ﺐﻴﻋ زوﺮﺑ ﻂﻳاﺮﺷ دﺎﺠﻳا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زا ﺢﻴﺤـﺻ ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ رﻮﺗاﺮﭘا تﺎﻋﻼﻃا ،ﻂﻳاﺮﺷ زا ﻞﻣﺎﻛ تﺎﻋﻼﻃا ﻦﺘﺷاد

.ﺖﺳا يروﺮﺿ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ رﺎﻛ ﻪﻣادا ياﺮﺑ ﺐﻴﻋ

.ﺪﻴﺳﺮﭙﺑ رﻮﺗاﺮﭘا زا ار ﺮﻳز تﻻاﻮﺳ

.دﻮﺷ يراﺪﻬﮕﻧ رﺎﻛ رﻮﺘﺳد ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ و هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧ ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻬﺨﺳﺎﭘ

.ﺪﻫد ﺦﺳﺎﭘ ﺮﻳز تﻻاﻮﺳ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ رﻮﺗاﺮﭘا


ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﻋﻼﻃا يﺮﺘﺸﻣ تﺎﻋﻼﻃا هﺪﻨﺷوﺮﻓ تﺎﻋﻼﻃا

رﻮﺗاﺮﭘا

هﺎﮕﺘﺳد تﺎﺼﺨﺸﻣ هﺎﮕﺘﺳد - هﺎﮕﺘﺳد -

هﺎﮕﺘﺳد دﺮﻛرﺎﻛ ﺖﻋﺎﺳ -

رﻮﺗﻮﻣ لﺪﻣ -

رﻮﺗﻮﻣ لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ -

ﺖﺧﺎﺳ لﺎﺳ - ﺪﻳﺮﺧ ﺦﻳرﺎﺗ - ﺲﻜﺑﺮﻴﮔ لﺪﻣ -

ﺲﻜﺑﺮﻴﮔ لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ -

؟ﺪﻳا هﺪﺷ ﺎﻄﺧ مﺎﻴﭘ ﻪﻧﻮﮔ ﭻﻴﻫ ﻪﺟﻮﺘﻣ ﺎﻳآ

؟ﺖﺳا هﺪﺷ ﺐﺼﻧ هﺎﮕﺘﺳد يور يﺪﻳﺪﺟ ﻲﻗﺮﺑ ﻪﻠﻴﺳو ﺎﻳآ

 

ﺐﻴﻋ ﺖﻣﻼﻋ ﺎﻳ حﺮﺷرﻮﺗﻮﻣ تﺎﻋﻼﻃاتﺎﻋﻼﻃا ،ﺲﻜﺑﺮﻴﮔﻲﻣﻮﻤﻋﺎﻬﻠﺑﺎﻛ لﺎﻨﻴﻣﺮﺗ و ﺎﻫرﻮﺘﻜﻧﺎﻛ لﺮﺘﻨﻛلﺮﺘﻨﻛ ،ﻦﻴﻣز ﺎﺑ هﺎﺗﻮﻛ لﺎﺼﺗالﺮﺘﻨﻛ ،ژﺎﺘﻟو ﺎﺑ هﺎﺗﻮﻛ لﺎﺼﺗاندﺮﻛ ﺰﻴﻤﺗ ،ﺎﻬﺷﻮﺑ و ﺎﻬﻨﻴﭘﻲﻣﻮﻤﻋ ،ءاﺰﺟا ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋﺢﻴﺿﻮﺗ ،ءاﺰﺟا ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب