< Previous | Contents | Next >

ﻲﻣﻮﻤﻋ ،ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ تﺎﻋﻼﻃا و ﺎﻄﺧ يﺎﻬﻨﺘﻣ

ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ يا ﻪﭼرﺎﭙﻜﻳ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياراد هﺎﮕﺘﺳد لﺮﺘﻨﻜﻳﺎﻫﺪﺣاو ﺮﻫ .ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ لﺮﺘﻨﻛ ار ﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ و ءاﺰﺟا ﻲﺟوﺮﺧ و يدورو يﺎﻬﻟﺎﻨﮕﻴﺳ دﺎﺠﻳا تﺎﻋﻼﻃا ﺮﮕﺸﻳﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ رد ار ﻲﻳﺎﻄﺧ ﻦﺘﻣ ،ﺎﻄﺧ لﺎﻨﮕﻴﺳ

.ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻲﻗﺮﺑ يﺎﻬﺒﻴﻋ زوﺮﺑ ﺮﺛا رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻄﺧ يﺎﻬﻨﺘﻣ زا ﻲﺘﺴﻴﻟ ﺮﻳز رد

.ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ﺪﻧﻮﺷ ﺮﻫﺎﻇ ﺮﮕﺸﻳﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ يور يا ﻪﺤﻔﺻ سردآ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻦﻜﻤﻣ يﺎﻄﺧ يﺎﻬﻨﺘﻣ ﻪﻤﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﺖﺴﻴﻟ ﻦﻳا

.ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ هﺪﺷ هدروآ ﺎﺠﻧآ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ماﺪﻗا ﻪﻛ ﺖﺳا


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب