< Previous | Contents | Next >

ﻲﻠﺧاد تاﺰﻴﻬﺠﺗ و ﻦﻴﺑﺎﻛ 8


0 88774499 :ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ

ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ

تاﺮﻴﻤﻌﺗ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد 8

ﻪﻣﺪﻘﻣ

يﺎـﻤﻨﻫار ﻪـﻣﺪﻘﻣ .ﺖـﺳا تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار بﺎﺘﻛ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻦﻳا

.ﺪﻴﻧاﻮﺨﺑ ار تاﺮﻴﻤﻌﺗ


image

 

.ﺪﻴﻧاﻮﺨﺑ ار ﻲﻨﻤﻳا ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻲﻣاﺪﻗا ﺮﻫ زا ﻞﺒﻗ هراﻮﻤﻫ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب