< Previous | Contents | Next >

ﻦﺘﺴﺑ ،رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرد

L180E :ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ


يﺎﻬﻟﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ياﺮﺑ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ

لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ﺎﺗ

لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ زا

لﺪﻣ

Arvika 10999

Arvika 8002

L180E


Op. no. 821-002

image

:ﺎﻫراﺰﺑا دﺪﻋ 4 ،ﻞﻜﻴﺷ

دﺪﻋ 2 ،3m ﻪﻤﺴﺗ

.ﺪﻴﻫد راﺮﻗ دﻮﺧ يﺎﺟ رد ار رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرد .1

250 kg (550 lbs) ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ :رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرد نزو

.ﺪﻴﻨﻛ عوﺮﺷ ﻮﻠﺟ يﺎﻬﭽﻴﭘ زا ،(دﺪﻋ 4) ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار لﺎﺼﺗا يﺎﻬﭽﻴﭘ .2

.ﺪﻴﻨﻛ اﺪﺟ ار ﺮﺑﻻﺎﺑ .ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ شﻮﭘرد يور ار ﻲﻧﺎﻴﻣ هراﻮﻳد لﺎﺼﺗا يﺎﻬﭽﻴﭘ


53ﻞﻜﺷ

ﻞﻜﻴﺷ .1

ﻪﻤﺴﺗ .2


ﺮﺘﻠﻴﻓ و رژرﺎﺷﻮﺑرﻮﺗ ﻦﻴﺑ ياﻮﻫ ﮓﻨﻠﻴﺷ .ﺪﻳرادﺮﺑ ار رژرﺎﺷﻮﺑرﻮﺗ ﻆﻓﺎﺤﻣ .4

ﺮﺘﻠﻴﻓ ﻪﺑ يدورو ﮓﻨﻠﻴﺷ يور ار SE2502 رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ .ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺼﺘﻣ ار اﻮﻫ

.ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ اﻮﻫ ﻪﺘﺴﺑ ار اﻮﻫ ﮓﻨﻠﻴﺷ .ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺼﺘﻣ ار زوﺰﮔا ﻦﻴﺑرﻮﺗ و زوﺰﮔا هرﺎﺒﻧا ﻦﻴﺑ ﻪﻟﻮﻟ

.ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﺳ ار ﮓﻨﻠﻴﺷ ﺖﺴﺑ واﻮﻫ ﮓﻨﻠﻴﺷ .2

54ﻞﻜﺷ

زوﺰﮔا ﺖﺴﺑ .1

ﺮﻫ يور ﻲﻜﻳ) شﻮﭘرد يور ﻲﻧﺎﻴﻣ هراﻮﻳد لﺎﺼﺗا ﭻﻴﭘ .3

(فﺮﻃ

قﺮﺑ يﺮﺗﺎﺑ ﭻﻴﺋﻮﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ .ﺪﻴﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻪﻴﻟوا ﺖﻴﻌﺿو ﻪﺑ ار هﺎﮕﺘﺳد .5

.ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻو ار هﺎﮕﺘﺳد


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب