< Previous | Contents | Next >

ﺎﻫ نآ ﺾﻳﻮﻌﺗ و تﺎﻌﻄﻗ ﺲﻳوﺮﺳ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا

. ﺪﻴﻨﻛ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺎﻳ ﺾﻳﻮﻌﺗ ار نآ ، دزﺎﺴﻧ هدروآ ﺮﺑ ار ﻞﻳذ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻪﻌﻄﻗ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ضﻮﻋ ﻲﻠﻄﻌﻣ نوﺪﺑ ار نآ ، دﻮﺑ بﻮﻴﻌﻣ "اﺪﻳﺪﺷ ﻪﻌﻄﻗ ﻚﻳ ﺮﻫﺎﻇ ﺮﮔا ، ﻦﻳا ﻢﻏر ﻲﻠﻋ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ


mm ( ﭻﻨﻳا ) : ﺪﺣاو : ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ دوﺪﺣ و ﺪﺣ -6 لوﺪﺟ

ﺐﻴﻋ ﻊﻓر

ﺾﻳﻮﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺪﺣ / دراﺪﻧﺎﺘﺳا دﺎﻌﺑا

هﺪﺷ ﺪﻳدزﺎﺑ مﻼﻗا

K3v180

K3v140

K3v112

K3v63

ار رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺎﻳ نﻮﺘﺴﻴﭘ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺾﻳﻮﻌﺗ

0/028/0/056

0/039/0/067

0/043/0//70

0/0375/0/078

ﻦﻴﺑ ﻲﺻﻼﺧ دﻮﺟو ﻪﻧﺎﻫد و نﻮﺘﺴﻴﭘ (D-d) رﺪﻨﻠﻴﺳ

ﺎﻳ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

. ﺪﻴﻨﻛ ضﻮﻋ ار ﻚﺸﻔﻛ

0/1/0/3

0/10/3

0/1/0/3

01/0/35

نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻦﻴﺑ ﻪﻌﻄﻗ يزﺎﺑ ﻚﺸﻔﻛ زرد و

(s) ﺪﻨﻛ ﻲﻣ

ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ و نﻮﺘﺴﻴﭘ

. ﺪﻴﻨﻛ ضﻮﻋ ار ﻚﺸﻔﻛ

3/9/3/7

4/9/4/7

5/4/5/0

5/4/5/0

ﻚﺸﻔﻛ ﺖﻣﺎﺨﺿ

(t)

ضﻮﻋ ار رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺮﻨﻓ

. ﺪﻴﻨﻛ

31/3/30/5

41/1/40/3

47/9/47/1

40/9/40/1

ﺮﻨﻓ دازآ عﺎﻔﺗرا

(l) رﺪﻨﻠﻴﺳ

شﻮﺑ ﺎﻳ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﺤﻔﺻ

. ﺪﻴﻨﻛ ﺾﻳﻮﻌﺗ ار يوﺮﻛ

10/5/9/8

12/0/11/0

13/5/12/5

13/5/12/5

ﻪﺤﻔﺻ ﺐﺼﻧ عﺎﻔﺗرا شﻮﺑ و ﻢﻴﻈﻨﺗ

يوﺮﻛ

(H-h)


image


رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺮﻨﻓ يزﺎﺳدازآ عﺎﻔﺗرا L

ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ دوﺪﺣ -8 ﻞﻜﺷ رﺪﻨﻠﻴﺳ و نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻦﻴﺑ ﻲﺻﻼﺧ D-d

يوﺮﻛ شﻮﺑ و تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻪﺤﻔﺻ ﺐﺼﻧ عﺎﻔﺗرا

H-d

ﻚﺸﻔﻛ و نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻦﻴﺑ ﻲﻘﻟ دﻮﺟو δ

ﻚﺸﻔﻛ ﺖﻣﺎﺨﺿ t


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب