< Previous | Contents | Next >

مزﻻ يﺎﻫ طﺎﻴﺘﺣا


. ﺪﻴﻨﻛ كﺎﭘ ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ ار ﭗﻤﭘ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ، ندﺮﻛ زﺎﺑ زا ﻞﺒﻗ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ بﺎﺨﺘﻧا ﺰﻴﻤﺗ رﺎﻛ ﻞﺤﻣ ﻚﻳ

ﺎـﻫ نآ ﻊـﺿﻮﻣ ﺎﺗ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ يراﺬﮔ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ ار رﻮﺗﻻﻮﮔر و ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ تﺎﻌﻄﻗ

. ﺪﻴﻫد ﺺﻴﺨﺸﺗ دﺪﺠﻣ ﺐﺼﻧ ﻊﻗﻮﻣ ار

. ﺪﻳﺮﻴﮕﻧ هﺎﺒﺘﺷا ﻲﻳﻮﻠﺟ ﭗﻤﭘ تﺎﻌﻄﻗ ﺎﺑ ار ﻲﺒﻘﻋ ﭗﻤﭘ تﺎﻌﻄﻗ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ كﺎﭘ ار ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻲﻠﺧاد ﺖﻤﺴﻗ تﺎﻌﻄﻗ ﻪﻴﻠﻛ

! ﺪﻴﻨﻛ اﺪﻴﭘ ار ﺎﻫ ﺐﻴﻋ ﻪﺸﻳر . ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ هداد ﺺﻴﺨﺸﺗ ار ﺎﻫ ﻲﻳﺎﺳرﺎﻧ ﻪﻴﻠﻛ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ بﺎﺨﺘﻧا ندﺮﻛ زﺎﺑ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يرﺎﻛ ﻞﺤﻣ -1

. ﺪﻴﻳادﺰﺑ ﭗﻤﭘ ﺢﻄﺳ زا ار هﺮﻴﻏ و ﮓﻧز ، رﺎﺒﻏ و دﺮﮔ تارذ هﺪﻨﻨﻛ هﺰﻴﻛﺎﭘ ﻊﻳﺎﻣ ﺎﺑ -2

. ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻴﻠﺨﺗ ار ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻦﻏور و هدﺮﻛ زﺎﺑ ار (467) ﻪﻴﻠﺨﺗ ﻪﭽﻳرد شﻮﭘ رد -3

. ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﻲﺒﻘﻋ و ﻲﻳﻮﻠﺟ ﭗﻤﭘ يﺎﻫ شﻮﭘ رد ، ﻲﻳﺎﺗود يﺎﻫ ﭗﻤﭘ ياﺮﺑ ! ﻪﺟﻮﺗ

image

ندﺮـﻛ زﺎـﺑ ياﺮـﺑ . ﺪـﻴﻳﺎﻤﻧ زﺎـﺑ ار رﻮﺗﻻﻮﮔر و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ار (412,413) ﺎﻫ ﭻﻴﭘ -4

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻪﻌﺟاﺮﻣ رﻮﺗﻻﻮﮔر ﺶﺨﺑ ﻪﺑ رﻮﺗﻻﻮﮔر ﭗـﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ ، ﺪﻧراد ﻲﻣ ﻪﮕﻧ ار (261) ﺮﻴﮔ ﻪﻳواز ﻪﺤﻔﺻ ﻪﻛ ار (401) ﺎﻫ ﭻﻴﭘ -5

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ زﺎﺑ (312) ﻮﻟاو ﻪﻧﺪﺑ و (271)

مﺎـﺠﻧا زا ﻞـﺒﻗ ، ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ ﺐﺼﻧ ﭗﻤﭘ ﺐﻘﻋ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ يا هﺪﻧد ﭗﻤﭘ ﻚﻳ ﺮﮔا ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار نآ اﺪﺘﺑا دراﻮﻣ ﻦﻳا ندادﺐﺼﻧ ﺖﻤﺳ)رﻮﺗﻻﻮﮔر ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻴﻫد راﺮﻗ رﺎﻛ ﺰﻴﻣ يور ﻲﻘﻓا ترﻮﺻ ﻪﺑار ﭗﻤﭘ -6

. ﺪﻴﻨﻛ اﺪﺟ (312) ﻮﻟاو ﻪﻧﺪﺑ زاار (271) ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ و هدﻮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻪﺑ ور ( نآ

image

رﻮﺗﻻﻮﮔر ندﺮﻛ زﺎﺑ -9 ﻞﻜﺷ

ﺢﻄـﺳ نﺪـﺷ بﻮـﻴﻌﻣ زا ﺎـﺗ ﺪـﻴﻫد راﺮـﻗ رﺎﻛ ﺰﻴﻣ يور ار ﻲﻜﻴﺘﺳﻻ ﻪﻗرو ﻚﻳ ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻴﺷﺎﺑ هدﺮﻛ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ تﺎﻌﻄﻗ


ﭗﻤﭘ ندﺮﻛ زﺎﺑ -10 ﻞﻜﺷ

image

زا دراد راﺮﻗ (111) ﺖﻛﺮﺣ ﺖﻔﺷ يﻻﺎﺑ ﺖﺳرد ﻪﻛ ار (141) رﺪﻨﻠﻴﺳ -7

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﺤﻔﺻ ، (151) نﻮﺘﺴﻴﭘ . ﺪﻴﺸﻜﺑ نوﺮﻴﺑ (271) ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ رﻮﻃ ﻪﺑ ار (157) رﺪﻨﻠﻴﺳ يﺎﻫ ﺮﻨﻓ و (156) يوﺮﻛ شﻮﺑ ، (153)

. ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ

ﻪﻳواز ﻪﺤﻔﺻ و ﻚﭽﻔﻛ ، يوﺮﻛ شﻮﺑ ، رﺪﻨﻠﻴﺳ هﺪﻧﺰﻐﻟ حﻮﻄﺳ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﺐﻗاﺮﻣ ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻴﻨﻜﻧ بﻮﻴﻌﻣ ار .....و ﺮﻴﮔ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ يراﺬﮔ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار رﺪﻨﻠﻴﺳ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻫد و ﺎﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ !


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب