< Previous | Contents | Next >

EC240BLC : ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ


ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ -15 لوﺪﺟ

ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﺪﺣاو

مﻼﻗا

KR3G-9N2A

لﺪﻣ

60/9

Kgf.m

يدورو كرﻮﺗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

2×200

LPM

(ﺶﻫد) لﺎﻘﺘﻧا ناﺰﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

2×38

LPM

(ﺶﻫد) لﺎﻘﺘﻧا ناﺰﻴﻣ ﻞﻗاﺪﺣدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب