< Previous | Contents | Next >

رﻮﺗﻼﮕﻳر ﻊﻄﻘﻣ يﺎﻤﻧ


ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺮﻨﻓ

654

ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﺮﻨﻓ

625

ﺎﻫ ﭻﻴﭘ

412

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺮﻨﻓ

655

ﻲﻠﺧاد ﺮﻨﻓ

626

ﺎﻫ ﭻﻴﭘ

413

روﺎﻛ

656

ﮓﻨﻳر

627

ﺎﻫ ﭻﻴﭘ

436

ﮓﻨﻳروا 763 ~

708

ﭻﻴﭘ

628

ﺎﻫ ﭻﻴﭘ

438

هﺮﻬﻣ

801

روﺎﻛ

629

كﻼﭘ

496

يﺮﻨﻓ رﺎﺧ

814

ﻦﻛ ﻞﻔﻗ هﺮﻬﻣ

630

ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻪﻧﺪﺑ

601

يﺮﻨﻓ رﺎﺧ

836

شﻮﺑ

631

نﺪﻧار ﻮﺨﺴﭘ ) سﻮﻜﻌﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ رﻮﻟ

611

يﺮﻨﻓ رﺎﺧ

858

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ روﺎﻛ

641

رﻮﻟ

612

ﻦﻴﭘ 898 ~

874

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ نﻮﺘﺴﻴﭘ

643

رﻮﻟ

613

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ

924

ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ

644

كﻼﭘ

614

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ

925

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﮓﻨﻳر

645

كﻼﭘ

615

A-A ﻊﻄﻘﻣ

A-A

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺮﻨﻓ

646

نﻮﺘﺴﻴﭘ

621

B-B ﻊﻄﻘﻣ

B-B

شﻮﺑ

651

نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ

622

C يﺎﻤﻧ

C

لﻮﭙﺳا

652

ﻪﻠﻴﻣ

623

ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ

653

ﺮﻨﻓ ﺖﻴﺳ

624


ﺎﻫ ﻪﭽﻳرد لﺎﺼﺗا -17 لوﺪﺟ

ﻪﭽﻳرد ﺰﻳﺎﺳ

ﻪﭽﻳرد مﺎﻧ

PF 1/4" ﭻﻨﻳا

ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻲﻔﻨﻣ رﺎﺸﻓ ﻲﻫد ﺖﻣﻼﻋ ﻪﭽﻳرد

Pi

PF 1/4" ﭻﻨﻳا

( رﺎﺑ ﻢﻫ ﭗﻤﭘ ) ﻮﻠﻗ ود ﭗﻤﭘ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ رﺎﺸﻓ ﻪﭽﻳرد

P2

PF 1/4" ﭻﻨﻳا

ﻲﺒﺳﺎﻨﺗ ﺪﻳﻮﻧﻮﻠﺳ ﻮﻟاو يور ﺮﺑ ( ﻲﻋﺮﻓ ) ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ رﺎﺸﻓ ﻪﭽﻳرد

Pf


ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ -18 لوﺪﺟ

ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ

ﺰﻳﺎﺳ

هرﺎﻤﺷ

Lbf.ft

Kgf.cm

N.m

21/6

300

29/4

M8

412,413

8/6

120

11/8

M6

436,438

6/5

90

8/8

NPTF 1/16

496

115

1600

156/8

M30*1/5

630

11/5

160

15/7

M8

801


image

رﻮﺗﻼﮕﻳر رﺎﺘﺧﺎﺳ -27 ﻞﻜﺷ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب