< Previous | Contents | Next >

رﻮﺗﻻﻮﮔر ﻲﻔﻨﻣ نﺎﻳﺮﺟ لﺮﺘﻨﻛ

image

رﺎﺸـﻓ ﺮـﻴﻴﻐﺗ ﻖﺑﺎـﻄﻣ نﺎـﻳﺮﺟ ، ﺖـﺳا هﺪـﺷ هداد نﺎﺸـﻧ ﻞﻜـﺷ رد ﻪـﻛ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ

. دﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ pi ( وﺮﺳ ) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﺶﻳاﺰــﻓا ﺎــﺑ Q ﻲﻟﺎــﻘﺘﻧا نﺎــﻳﺮﺟ و هدﻮـﺑ ﻲــﻔﻨﻣ نﺎــﻳﺮﺟ لﺮــﺘﻨﻛ عﻮــﻧ زا رﻮــﺗﻻﻮﮔر

. ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ pi ( وﺮﺳ ) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ نﺎﻳﺮﺟ ﺎﺑ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺎﺸﻓ ناﺰﻴﻣ دﻮﺷ ﻲﻣ هداد نﺎﻣﺮﻓ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ﻪـﻴﻠﺨﺗ ار نﺎﻳﺮﺟ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ راﺪﻘﻣ ﻂﻘﻓ ﭗﻤﭘ ، دﻮﺷ هداد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ صﺎﺧ يرﺎﻛ ياﺮﺑ

. ﺪﻨﻛ ﻲﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ترﺪﻗ زا زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ، ﺪﻨﻛ ﻲﻣ


نﺎﻳﺮﺟ ﺶﻫﺎﻛ دﺮﻜﻠﻤﻋ نﻮﺘﺴـﻴﭘ ، ﺪـﺑﺎﻳ ﻲـﻣ ﺶﻳاﺰـﻓا pi يﺰـﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪـﻴﻫ رﺎﺸـﻓ ﻪـﻛ ﻦﻴﺣ ﻦﻴﻤﻫ رد ﺮـﻨﻓ يوﺮـﻴﻧ ﻪـﻛ ﻲﻳﺎﺟ ﺎﺗ ، ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار ﻪﺑ (643) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ

. دﻮﺷ ﺲﻧﻻﺎﺑ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يوﺮﻴﻧ ﻂﺳﻮﺗ (648) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ

(613) 2 مﺮـﻫا ﻪﺑ ﻪﻛ (875) ﻦﻴﭘ ﺎﺑ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ رد "A" رﺎﻴﺷ

. ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﺖﻔﭼ ، ﺖﺳا ﻞﺼﺘﻣ لﻮـﺣ 2 مﺮـﻫا ، ﺪـﻨﻛ ﻲـﻣ ﺖﻛﺮﺣ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻲﻣ [ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﻔﺳ (614) شﻮﭘرد و (897) ﻦﻴﭘ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ] B يﺎﻜﺗا ﺔﻄﻘﻧ

. ﺪﺧﺮﭼ هﺪـﻣآ رد (897) ﻦﻴـﭘ ﻚﻳ ﻞﻣﺎﺷ 2 مﺮﻫا راد هﺮﻔﺣ گرﺰﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ نآ زا ﺖﻤـﺳ ﻪﺑ 2 مﺮﻫا ﺶﺧﺮﭼ ﺎﺑ (897) ﻦﻴﭘ ﺖﺳا ﻞﺼﺘﻣ (611) ﻲﻜﻤﻛ مﺮﻫا ﻪﺑ ﻪﻛ ﻦﻴـﭘ ﻂــﺳﻮﺗ ﻲﻜﻤﻛ مﺮﻫا D فﺎﺻ ﺶﺨﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ نآ زا . ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار هﺪـﺷ ﺖـﺑﺎﺛ ( ﺪﻧادﺮﮔ ﻲﻣ ار ﺖﻴﻠﭘ شاﻮﺳا ﻪﻛ ) (531) ﺞـﻛ ﺮـﺳ ﻦـﻴﭘ و (548)

. ﺪﻨﻛ ﻲﻣ شدﺮﮔ (897) ﻦﻴﭘ ﺖﻛﺮﺣ ﺎﺑ D يﺎﻜﺗا ﻪﻄﻘﻧ لﻮﺣ ﻲﻜﻤﻛ مﺮﻫا ، ﺖﺳا ﺖـﺳا ﻞﺼﺘﻣ (874) ﻦﻴﭘ ﻖﻳﺮﻃ زا (652) لﻮﭙﺳا ﻪﺑ ﻲﻜﻤﻛ مﺮﻫا ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ نآ زا ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا رﺎﺸﻓ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ لﻮﭙﺳا ﺖﻛﺮﺣ . ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار ﻪﺑ لﻮﭙﺳا ، نﻮﺘﺴـﻴﭘ زا ﻲﺘﻤﺴـﻗ ﻪﺑ و هدﺮﻛ اﺪﻴﭘ نﺎﻳﺮﺟ لﻮﭙﺳا ﻖﻳﺮﻃ زا (C1) ﻪﭽﻳرد ﻪﺑ P1

. دراد يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺮﻄﻗ ﻪﻛ ﺪﺑﺎﻳ لﺎﻘﺘﻧا ﻪﺑ ، دﻮﺷ ﻲﻣ دراو نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺮﺘﻜﭼﻮﻛ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ P1 ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا رﺎﺸﻓ

، ﺪـﻫد ﻲﻣ قﻮﺳ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ار يﺰﻛﺮﻣ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻞﺤﻣ ود رد رﺎﺸﻓ توﺎﻔﺗ ﺖﻠﻋ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ يﺰﻛﺮﻣ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز . ددﺮﮔ ﻲﻣ فاﺮﺤﻧا ﻪﻳواز ﺶﻫﺎﻛ ﺚﻋﺎﺑ و ﺮﻨﻓ ﻂﺳﻮﺗ لﻮﭙﺳا . ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ D ﻪﻄﻘﻧ ، ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ ، ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻞﻳﺎﻤﺘﻣ ﭗﭼ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻪﺸﻴﻤﻫ و هﺪﺷ ﺖﻴﺒﺜﺗ (654) ﺖﺸﮔﺮﺑ

. دﻮﺷ ﻲﻣ هداد رﺎﺸﻓ 2 مﺮﻫا راد هﺮﻔﺣ و ﻊﻴﺳو ﺶﺨﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ (897) ﻦﻴﭘ و هﺪـﻴﺧﺮﭼ "C" يﺎـﻜﺗا ﻪـﻄﻘﻧ لﻮـﺣ ﻲـﻜﻤﻛ مﺮـﻫا ، D ﻪﻄﻘﻧ ﺖﻛﺮﺣ ﺎﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ زﺎـﺑ يﺎﻀـﻓ ﻪﻛ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﻳا . ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﻜﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﭗﭼ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ لﻮﭙﺳا نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز و دﻮﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻲﻣارآ ﻪﺑ (652) لﻮﭙﺳا و (651) شﻮﺑ ﻦﻴﺑﺎﻣ

. دﻮﺷ ﻲﻣ ﻒﻗﻮﺘﻣ يﺰﻛﺮﻣ نﻮﺘﺴﻴﭘ ، ﺪﺷ ﻞﻣﺎﻛ نآ

ﻲﻔﻨﻣ نﺎﻳﺮﺟ لﺮﺘﻨﻛ لوﺪﺟ -30 ﻞﻜﺷ

pi ، وﺮﺳ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺎﺸﻓ X

Q ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا نﺎﻳﺮﺟ Y


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب