< Previous | Contents | Next >

ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻤﻧ ﺎﻴﻬﻣ نﺎﻳﺮﺟ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

. ( ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ ﺖﻬﺟ ) ﺪﻴﻨﻛ ﻚﭼ ار ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ Pi رﺎﺸﻓ -1

رﻮﺗﻼﮕﻳر و ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ زﺎﺑ اﺮﻧآ ..... هدﺮﻛ چﺎﭘ ﺮﻴﮔ ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ (643 ) نﻮﺘﺴﻴﭘ -2

. ﺪﻴﻨﻛ ﺰﻴﻤﺗ ار

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺰﻴﻤﺗ ار رﻮﺗﻼﮕﻳر و ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ... ﺖﺳا هدﺎﺘﻓا رﺎﻛ زا ( 652 ) لﻮﭙﺳا -3

و ﺪـﻴﻨﻛ زﺎـﺑ. . ﺖـﺳا هﺪـﻳدﺮﮔ ﻒـﻗﻮﺘﻣ نﻮﺘﺴـﻴﭘ ﻪـﻧﺪﺑ رد ( 621 ) نﻮﺘﺴﻴﭘ -4

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺰﻴﻤﺗ ار رﻮﺗﻼﮕﻳر

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺾﻳﻮﻌﺗ ﻖﻴﻤﻋ يﺎﻬﺷاﺮﺧ ترﻮﺻ رد ار بﻮﻴﻌﻣ تﺎﻌﻄﻗ ! ﻪﺟﻮﺗ

ﺪﻨﺘﺴـﻫ لﺮـﺘﻨﻛ ﻚﻴﻟورﺪـﻴﻫ وﺮﺳ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﺘﻟﺎﺣ ياﺮﺑ ﻂﻘﻓ (2) و (1) ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ

. ﺖﺳا نﺎﻳﺮﺟ ﺮﺜﻛاﺪﺣ لﺮﺘﻨﻛ ﻂﻳاﺮﺷ ياﺮﺑ (4 ) ! ﻪﺟﻮﺗ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب