< Previous | Contents | Next >

ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﺮﻨﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ

. ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ ( 628 ) ﭻﻴﭘ ندﻮﻤﻧ ﻞﺷ و ﺖﻔﺳ و (630 ) هﺮﻬﻣ ندﺮﻛ ﻞﺷ ﺎﺑ

( ﻲﻨﺤﻨﻣ ) لﺮﺘﻨﻛ ترﺎﭼ ، ﭻﻴﭘ ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ ﺎﺑ ، ﺖﺳا ﺺﺨﺸﻣ ﻞﻜﺷ رد ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ

. ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا يدورو ترﺪﻗ و هدﺮﻛ ﻞﻴﻣ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ


image

يدورو ترﺪﻗ ﻢﻴﻈﻨﺗ 33 ﻞﻜﺷ

ﺚﻋﺎﺑ ، رود N

راﺪﻘﻣ ﺎﻳ هزاﺪﻧا ﻪﺑ ( 628 ) ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ نﺪﻧﺎﺧﺮﭼ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺟ رد

( p1 + p2

)| ، ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا رﺎﺸﻓ X

Q ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا نﺎﻳﺮﺟ Y

هزاﺪـﻧا ﻪـﺑ ار ( 925 ) ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ ﺲﭘ ، دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻠﺧاد ﺮﻨﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ رد ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﺷ رود N×A


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب