< Previous | Contents | Next >

ﻲﻠﺧاد ﺮﻨﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ

ناﺰـﻴﻣ ( 925 ) ﻲـﻤﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ ندﻮﻤﻧ ﻞﺷ و ﺖﻔﺳ و ( 801 ) هﺮﻬﻣ ندﺮﻛ ﻞﺷ ﺎﺑ

. ددﺮﮔ ﻲﻣ اﺪـﻴﭘ ﺶﻳاﺰـﻓا نﺎﻳﺮﺟ ، ﭻﻴﭘ ندﺮﻛ ﺖﻔـﺳ ﺎﺑ ، ﺖـﺳا ﺺﺨﺸﻣ ﻞﻜﺷ رد ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ

. دﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺰﻴﻧ يدورو ترﺪﻗ و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ


image

يدورو ترﺪﻗ ﺮﻴﻴﻐﺗ 34 ﻞﻜﺷ

( p1 + p2

)| ، ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا رﺎﺸﻓ X Q ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا نﺎﻳﺮﺟ Y


image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب