< Previous | Contents | Next >

ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ لﺮﺘﻨﻛ ﻢﻴﻈﻨﺗ

ﺖﻔـﺳ و ﻞـﺷ ار ( 924 ) ﻢﻴـﻈﻨﺗ ﭻﻴـﭘ و ﺪـﻴﻨﻛ ﻞـﺷ ار ( 801) هﺮﻬﻣ


، دﻮﺷ ﺖﻔﺳ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ ﺮﮔا ، ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺴﻧ ﻞﻜﺷ رد ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ

-

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ

-

. ﺖﻓر ﺪﻫاﻮﺧ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ ﻪﺑ لﺮﺘﻨﻛ ﻲﻨﺤﻨﻣ


ﻞﺘﻨﻛ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺾﻳﻮﻌﺗ 35 ﻞﻜﺷ

Pi ، ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا رﺎﺸﻓ X Q ﻲﻟﺎﻘﺘﻧا نﺎﻳﺮﺟ Y


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب