< Previous | Contents | Next >

راﺰﺑا

راﺰﺑا 23 لوﺪﺟ

ﺰﻳﺎﺳ

ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

4,5,6mm(B)

ﻦﻟآ رﺎﭼآ

36mm ﻢﻤﻳﺰﻛﺎﻣ ، هدﺮﺸﻓ

ﺮﺳ ﻚﻳ و ﺮﺳ ود ﺲﻜﺑ رﺎﭼآ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﺎﭼآ

ﻲﻳﻮﻗﺎﭼ ﺔﻐﻴﺗ ﭗﻴﺗ ﻲﺘﺷﻮﮔ ﭻﻴﭘ

ﻲﻜﻴﺘﺳﻼﭘ ﺶﻜﭼ

( ﺮﺘﻣ كرﻮﺗ ) كرﻮﺗ رﺎﭼآ

يرﺎﺧ ﮓﻨﻳر ياﺮﺑ ﺮﻴﻣﻼﭘ

L=100 ، Ø4 زا ﺮﺘﻤﻛ

رﻮﻠﻳﺎﺗ

ﺲﻨﭘ

L=50MM ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ، M4

ﭻﻴﭘ


 

ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب