< Previous | Contents | Next >

يزﺎﺳ هدﺎﻣآ

. ﺪﻴﻨﻛ ﻚﺸﺧ هدﺮﺸﻓ ياﻮﻫ ﺎﺑ و هدﺮﻛ كﺎﭘ هﺪﻨﻨﻛ هﺰﻴﻛﺎﭘ لﻼﺣ ﺎﺑ ار تﺎﻌﻄﻗ ﻪﻴﻠﻛ

. ﺪﻴﻨﻜﻧ ﻢﮔ ار ﺎﻫ نآ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﺐﻗاﺮﻣ . ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻚﺒﺳ و ﻚﭼﻮﻛ تﺎﻌﻄﻗ ! ﻪﺟﻮﺗ

ار ﻲﻛﺪـﻳ تﺎـﻌﻄﻗ ﻪـﻴﻠﻛ و ﺪـﻴﻨﻛ نﺎﺤﺘﻣا ﺐﺼﻧ زا ﻞﺒﻗ ار هﺪﻳد ﺐﻴﺳآ تﺎﻌﻄﻗ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻣآ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻪﺘﺸﻏآ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻏور ﺎﺑ ار هﺪﻧﺰﻐﻟ تﺎﻌﻄﻗ

. ﺪﻴﻨﻛ ﺾﻳﻮﻌﺗ ار ﺎﻫ ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ و ﺎﻫ ﮓﻨﻳروا

كرﻮـﺗ ﻖﺑﺎـﻄﻣ ﺎﻫ شﻮﭘرد و ﺎﻫ ﭻﻴﭘ ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ ياﺮﺑ ﺮﺘﻣ كرﻮﺗ رﺎﭼآ ﻚﻳ زا

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ داﺪﺘﻣا رد ار رﻮﺗﻼﮕﻳر يورﺮﺑ هﺪﺷ يراﺬﮔ ﻪﻧﺎﺸﻧ طﺎﻘﻧ

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ (601) ﻪﺘﺳﻮﭘ ﺔﻳﺬﻐﺗ خارﻮﺳ نورد ار (623) ﻞﻳﺪﻌﺗ مﺮﻫا -1

ﻪﻠﻴﻣ رﺎﻴﺷ نورد ، ﺖﺳا هﺪﺷ يزﺎﺳﺎﺟ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ نآ ﻦﻴﭘ ﻪﻛ ار (612) (1) رﻮﻟ -2

. ﺪﻴﻨﻛ يزﺎﺳﺎﺟ ﻪﺘﺳﻮﭘ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻦﻴﭘرد ار (1) مﺮﻫا ﺲﭙﺳ ، ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﻞﻳﺪﻌﺗ

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﻪﺘﺳﻮﭘ لﻮﭙﺳا خارﻮﺳ نورد ار (651) ﻮﻴﻠﺳا و (652) لﻮﭙﺳا -3

ﻪﺘـﺳﻮﭘ رد ﺮـﻴﮔ نوﺪـﺑ و ﻲـﻧاوﺮﺑ ﻮﻴﻠـﺳا و لﻮﭙـﺳا ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا o

. ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺣ

. ﺪﻴﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﻈﻧ ﺮﻳز ار لﻮﭙﺳا يﺮﻴﮔﺎﺟ و ﺖﻬﺟ ! ﻪﺟﻮﺗ

image


رد لﻮﭙﺳا خارﻮﺳ ﺎﺑ

لﻮﭙﺳا 1

ﺖﺸﮔﺮﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ مﺮﻫا ﻚﺑﺪﻴﻓ رﻮﻟ 2

ار نآ ﻦﻴﭘ خارﻮﺳ ، ﺪﻴﻨﻛ يزﺎﺳﺎﺟ ار (611) ﻚﺑﺪﻴﻓ رﻮﻟ -4

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﺧاد ار (874) ﻦﻴﭘ ﺲﭙﺳ . ﺪﻴﻫد راﺮﻗ داﺪﺘﻣا ﻚﻳ

. دﻮﺷ ﺮﺘﻧﺎﺳآ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺎﺗ ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﺧاد ﻚﺑﺪﻴﻓ رد ﻲﻤﻛ ﻂﻘﻓ ار ﻦﻴﭘ o

. ﺪﻳﺮﻴﮕﻧ هﺎﺒﺘﺷا ار ﻚﺑﺪﻴﻓ رﻮﻟ ﺖﻬﺟ ! ﻪﺟﻮﺗ


image

(1) رﻮﻟ ةرﺎﻨﻛ 1 ( ﺎﻜﺗا شﻮﭘرد ﻢﻴﻈﻨﺗ شﻮﭘ رد ةرﺎﻨﻛ ) (2) رﻮﻟ ةرﺎﻨﻛ 2

ﻪﺘـﺳﻮﭘ ﻲـﻔﻨﻣ لﺮـﺘﻨﻛ خارﻮﺳ نورد ار (643) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ -5

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﺮـﻴﮔ نوﺪﺑ و ﻲﻧاوﺮﺑ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻨﻛ ﻲﻣ رﺎﻛ

image

رﺎﻴـﺷ رد ﺖـﺳا هﺪﺷ يزﺎﺳﺎﺟ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ﻪﻛ ار (613) (2) رﻮﻟ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻦﻴﭘ -6

. ﺪﻴﻨﻛ ﺖﺑﺎﺛ ار (2) رﻮﻟ ﺲﭙﺳ . ﺪﻴﻫد راﺮﻗ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ نﻮﺘﺴﻴﭘ(614) ﺎـﻜﺗا شﻮـﭘرد ﻦﻴﭘ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ يزﺎﺳﺎﺟ يرﻮﻃ ار (614) ﺎﻜﺗا شﻮﭘرد -7


رﻮﻟ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ -46 ﻞﻜﺷ

image

. دﺮـﻴﮕﺑ راﺮـﻗ (2) رﻮـﻟ ﻦﻴﭘ خارﻮﺳ ﻞﺧاد ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ يزﺎﺳﺎﺟ ﻲﺘﺨﺳ ﻪﺑ ﻪﻛ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﺧاد ار (858) ﻦﻛ ﻞﻔﻗ ﮓﻨﻳر ﺲﭙﺳ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ يراﺬﮔﺎﺟ ار ﻦﻛ ﻞﻔﻗ ﮓﻨﻳر و هدﺮﻛ ﻞﺧاد ار (615) ﻢﻴﻈﻨﺗ شﻮﭘرد -8

ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ ﺎـﺑ ار ﻢﻴـﻈﻨﺗ شﻮـﭘرد و ﺎـﻜﺗا شﻮـﭘرد يﺎﻫ خارﻮﺳ ﺪﻴﺷﺎﺑ ﺐﻗاﺮﻣ ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﻳﺮﻴﮕﻧ هﺎﺒﺘﺷا يرﺎـﺑ ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﻪﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺎﺗ ﺪﻴﻫد ﺖﻛﺮﺣ ار ﻚﺑﺪﻴﻓ رﻮﻟ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا رد

. دراﺪﻧ ﺮﻴﮔ و ﺪﻨﻛ ﻲﻤﻧ


ﺎﻜﺗا شﻮﭘرد يزﺎﺳﺎﺟ -47 ﻞﻜﺷ

image

لﻮﭙﺳا خارﻮﺳ نورد ار (653) ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ و (654) ﺖﺸﮔﺮﺑ ﺮﻨﻓ -9

. ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻو ار (814) يرﺎﺧ ﮓﻨﻳر و هدﺮﻛ يزﺎﺳﺎﺟ

. ﺪﺷﺎﺒﻧ هﺎﺒﺘﺷا ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻗد ار ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ يﺮﻴﮔ ﺖﻬﺟ ! ﻪﺟﻮﺗ(621) ﻞﻳﺪﻌﺗ نﻮﺘﺴﻴﭘ و هداد راﺮﻗ لﻮﭙﺳا خارﻮﺳ رد ار (655) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺮﻨﻓ -10 ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ شﻮﭘور . ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻪﻧﺎﻫد رد ار (622) ﻪﺘﺳﻮﭘ نﻮﺘﺴﻴﭘ و ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﺳ (436,438) يﺎﻫ ﭻﻴﭘ ﺎﺑ ار نآ و هدﺮﻛ يراﺬﮔﺎﺟ ار (640) يﺰﻛﺮﻣ

.


ﻢﻴﻈﻨﺗ ﮓﻨﻳر و (646) يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﺮﻨﻓ ، (644) ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ -11

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ يزﺎﺳﺎﺟ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ خارﻮﺳ نورد ار (645) (Q)

نورد ار (625) ﻲﺟرﺎﺧ ﺮﻨﻓ و (626) ﻲﻠﺧاد ﺮﻨﻓ ، (624) ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ ﺲﭙﺳ

. ﺪﻴﻫد راﺮﻗ ﻞﻳﺪﻌﺗ خارﻮﺳ

. ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺳرد ، ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺖﻗد ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ ﺐﺼﻧ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ! ﻪﺟﻮﺗ


ﻢﻴﻈﻨﺗ ﮓﻨﻳر ، (925) (628) يﺎﻫ ﭻﻴﭘ ﺎﺑ ﻪﻛ ار (629) (C) شﻮﭘور -12

يزﺎﺳﺎﺟ (924) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ و (801) هﺮﻬﻣ ، (630) ﻲﻠﻔﻗ ةﺮﻬﻣ ، (627) (C)

. ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺼﻧ ار ﺖﺳا هﺪﺷ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﺐﺼﻧ ار (438) ﺎﻫ ﭻﻴﭘ ﺲﭙﺳ

image

يرﺎﺧ ﺮﻨﻓ ﺐﺼﻧ -48 ﻞﻜﺷ


ﻞﻳﺪﻌﺗ نﻮﺘﺴﻴﭘ ﺐﺼﻧ -49 ﻞﻜﺷ


image

و يﺰﻛﺮﻣ ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﺮﻨﻓ ، ﺮﻨﻓ هﺎﮕﻨﻤﻴﺸﻧ ﺐﺼﻧ -50 ﻞﻜﺷ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﮓﻨﻳر

image

شﻮﭘور ﺐﺼﻧ -51 ﻞﻜﺷ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب