< Previous | Contents | Next >

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ دﺮﻜﻠﻤﻋ

، ﭗﻤﭘ 913


ﭗﻤﭘ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

EC240BLC: ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ


ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

-1 لوﺪﺟ

هﺎﮕﺘﺳد لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ

ﺪﺣاو

مﻼﻗا

80001~

10001~

K5V140DT-151R-9N29-HV

K3V112DT-112R-9NOA

-

لﺪﻣ

ﻲﻛزاوﺎﻛ

ﻲﻛزاوﺎﻛ

-

ﺖﺧﺎﺳ

(رﺎﺨﺑ ﺐﺳا) ترﺪﻗ ﻞﻣﺎﻛ لﺮﺘﻨﻛ

(رﺎﺨﺑ ﺐﺳا) ترﺪﻗ ﻞﻣﺎﻛ لﺮﺘﻨﻛ

-

ﻞﻤﻋ

ﺖﻴﻠﭘشاﻮﺳ ﭗﻴﺗ - (ﺮﻴﻐﺘﻣ نﺎﻳﺮﺟ) توﺎﻔﺘﻣ سرﻮﻛ

ﻲﻧﻮﺘﺴﻴﭘ ﭗﻤﭘ

ﺖﻴﻠﭘ شاﻮﺳ ﭗﻴﺗ - (ﺮﻴﻐﺘﻣ نﺎﻳﺮﺟ) توﺎﻔﺘﻣ سرﻮﻛ

ﻲﻧﻮﺘﺴﻴﭘ ﭗﻤﭘ

ﭗﻴﺗ

2×128

2×115

cc/rev

(ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ) سرﻮﻛ

2×230 (2*60.8)

2×230 (2×60.8)

lpm

نﺎﻳﺮﺟ ناﺰﻴﻣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

320/350(4550/4980)

320/350(4550/4980)

kgf/cm2

(هﺪﺷ ﺖﻳﻮﻘﺗ / لﺎﻣﺮﻧ) رﺎﺸﻓ

1(14)

1(14)

ﭗﻤﭘ ﻪﻈﻔﺤﻣ رﺎﺸﻓ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب