< Previous | Contents | Next >

يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا

ﺎـﺗ ﺪـﻴﻨﻛ ﻞﺻو (60kgf/cm2 ) ﻦﻏور رﺎﺸﻓ ﺞﻴﮔ ﻚﻳ رﺎﺸﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺔﭽﻳرد ﻪﺑ

. ﺪﻴﻨﻛ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ار ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ رﺎﺸﻓدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب