< Previous | Contents | Next >

ﻢﻴﻈﻨﺗ

زا (ﻢﻴـﻈﻨﺗ) رﺎـﻛ ﻦـﻳا ياﺮﺑ . ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ ار (1) ﭻﻴﭘ و هدﺮﻛ ﻞﺷ ار (2) ﻲﻠﻔﻗ هﺮﻬﻣ

. ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا راد ﻪﻐﻴﺗ ﻲﺘﺷﻮﮔ ﭻﻴﭘ ﻚﻳ

. ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ ﺖﻋﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺰﻘﻋ شدﺮﮔ ﺖﻬﺟ رد ، رﺎﺸﻓ ﺶﻳاﺰﻓا ياﺮﺑ

. ﺪﻴﻧﺎﺧﺮﭽﺑ ﺖﻋﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻘﻋ شدﺮﮔ ﺖﻬﺟ فﻼﺧ رد ، رﺎﺸﻓ ﺶﻫﺎﻛ ياﺮﺑ


image

رﺎﺸﻓ ﻦﺋﺮﻛ ﻚﭼ - 58ﻞﻜﺷ

( 1 ) ﻢﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ -1

( 2 ) ﻲﻠﻔﻗ هﺮﻬﻣ -2 (a)رﺎﺸﻓ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﭽﻳرد -3


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب