< Previous | Contents | Next >

(10001 :

ﻦﻴﺷﺎﻣ ﻲﻟﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ) ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣا رازﺎﺑ


تﺎﺼﺨﺸﻣ -33 لوﺪﺟ

نوﺪﺑ ﺪﻴﺋﻮﻧﻮﻠﺳ ﻲﻣﺎﻏدا نﺎﻳﺮﺟ

نوﺪﺑ ﻮﻟاو ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ رﺎﺸﻓ

kgf . cm2رﺎﺑ

(ma) ﻮﻟاو ﻲﺟوﺮﺧ نﺎﻳﺮﺟ

نوﺪﺑ/ رادرﺎﺑ

(±20ma)رﺎﺑ

RPM رﻮﺗﻮﻣ رﺎﺑ نوﺪﺑ/راد رﺎﺑ (±40,rpm)

ﺪﻣ

ﭻﻴﻳﻮﺳ ﻲﺷدﺮﮔ

شﻮﻣﺎﺧ

3/0

220/var

رﺎﺑ نوﺪﺑ/راد رﺎﺑ

H

ﻦﻴﮕﻨﺳ

9

شﻮﻣﺎﺧ

4/4

260/var

(±40,pm)

G1

ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ

8

شﻮﻣﺎﺧ

8/3

300/var

2100/2000 يﻻﺎﺑ

G2

7

2000/1900 ﻲﻟﺎﺑ

G3

6

ﻦﺷور

19

450

1900/1800يﻻﺎﺑ

F1

بﻮﻠﻄﻣ

5

1800/1700يﻻﺎﺑ

F2

4

1600

F3

3

شﻮﻣﺎﺧ

29/3

570

1500

I1

رﺎﺑ ﻲﺑ

2

1400

I2

1


ﻂﻳاﺮـﺷ ﺖـﻠﻋ ﻪـﺑ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ نﺎﻳﺮﺟ رد ﻮﻟاو ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ رﺎﺸﻓ ! ﻪﺟﻮﺗ

. ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد توﺎﻔﺗ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﺎﺑ ﻲﺟرﺎﺧ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب