< Previous | Contents | Next >

(80001~ : هﺎﮕﺘﺳد ﻲﻟﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ) ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣا رازﺎﺑ ﺰﺟ ﻪﺑ


تﺎﺼﺨﺸﻣ -34 لوﺪﺟ


ترﺪﻗ

نوﺪﺑ ﻮﻟاو ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ رﺎﺸﻓ

كرﻮﺗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

ﻮﻟاو ﻲﺟوﺮﺧ نﺎﻳﺮﺟ

RPM رﻮﺗﻮﻣ

ﺪﻣ

ﭻﻴﻳﻮﺳ

(ps)

kgf/cm2 رﺎﺑ

ﭗﻤﭘ يدورو

/رادرﺎﺑ(ma)

رﺎﺑ نوﺪﺑ/راد رﺎﺑ

ﻲﺷدﺮﮔ

kgfm

(±20ma) رﺎﺑ نوﺪﺑ

(±40,pm)

170

3/2

67/6

210/ ﺮﻴﻐﺘﻣ

1900/1800

P

ترﺪﻗ ﺮﺜﻛاﺪﺣ

9

6/2

64/2

260/ ﺮﻴﻐﺘﻣ

1800/1700

H

ﻦﻴﮕﻨﺳ

9/7

60/8

320 ﺮﻴﻐﺘﻣ

1700/1600

G1

ﻲﻠﻛ رﻮﻄﺑ

8

1600/1500

G2

7

1500/1400

G3

6

23/9

47/3

500

1400/-

F1

بﻮﻠﻄﻣ

5

1300/-

F2

4

1200/-

F3

3

32/7

-

630

1000/-

I1

رﺎﺑ ﻲﺑ

2

800/-

I2

1دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب