تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار
تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
3تﺎﻋﻼﻃا و قﺮﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ
3:3ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب