لﺮﺘﻨﻛيﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 103
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﺖﻴﻌﺿو ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﻄﻘﻧ طﺎﻘﻧﺖﺴﺗ ﺖﺴﺗ شورﺖﺴﺗ
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﻳز
EB32 – EB24
0.25 – 4.85 V
ﻦﻴﻣز ﻞﺑﺎﻛ
2-
0
لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو /
ﻞﺑﺎﻛ ﺶﻴﻓ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻛ
1 -
5 V
لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻞﺑﺎﻛ
0
3- EB32

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب