لﺮﺘﻨﻛيﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 107
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﺖﻴﻌﺿو ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﻄﻘﻧ طﺎﻘﻧﺖﺴﺗ ﺖﺴﺗ شورﺖﺴﺗ
0.5 V
)شﻮﻣﺎﺧ رﻮﺗﻮﻣ(
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﻳز
EB4 – EB24
0 k
)شﻮﻣﺎﺧ رﻮﺗﻮﻣ(
ﻦﻴﻣز ﻞﺑﺎﻛ
4-
0
لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو /
ﻞﺑﺎﻛ ﺶﻴﻓ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻛ
1 -
5 V
لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻞﺑﺎﻛ
0
2 -

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب