لﺮﺘﻨﻛيﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 125
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﺖﻴﻌﺿو ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﻄﻘﻧ طﺎﻘﻧﺖﺴﺗ ﺖﺴﺗ شورﺖﺴﺗ
ءاﺰﺟا
2 – 4 40 k
ﺖﻟﺎﺣ1:
2 – 4
0.5 V ﺰﻣﺮﺗ ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ
هﺪﺸﻧ يﺮﻴﮔ رﺎﻜﺑ.
2 V ﺖﻟﺎﺣ رد
ﺰﻣﺮﺗ يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ) رﺎﺸﻓ
ﺰﻣﺮﺗ ﻞﻣﺎﻛ.(
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﻳز
0.5 V ﺰﻣﺮﺗ ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ
ﺮﻴﮔ
ﺖﻟﺎﺣ2:
EB5 – EB24
رﺎﻜﺑهﺪﺸﻧ ي.
2 V ﺖﻟﺎﺣ رد
ﺰﻣﺮﺗ يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ) رﺎﺸﻓ
ﺰﻣﺮﺗ ﻞﻣﺎﻛ.(
ﻦﻴﻣز ﻞﺑﺎﻛ
4 -
0
لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو /
ﻞﺑﺎﻛ ﺶﻴﻓ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻛ
1-
5 V
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻛ
EB40 – EB24
5 V
لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻞﺑﺎﻛ
0
2- EB5

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب