ﻂﺑار ﻪﺤﻔﺻ 999 0130
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 15
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻪﺤﻔﺻ
ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ :999 0130
تﺎﺼﺨﺸﻣ : ﻦﻴﭘ ﺪﻨﭼ زﻮﻴﻓ ﻪﺒﻌﺟ نﻮﻠﺑﺎﺷ999 8699.
ﻂـــﺑار يﺎـــﻬﻠﺑﺎﻛ لﺎﺼـــﺗا ياﺮـــﺑ نآ يﻮـــﻠﺟ و ﺖﺸـــﭘ
981 3194ﻪﺑ I – ECU لﺎﺼﺗا ،P1 ﻂـﺑار يﺎﻬﻠﺑﺎﻛ و
999 8533 ﻪـﺑ I – ECU لﺎﺼـﺗا ،P2 هداد ﻖـﻴﺒﻄ
ﺖﺳا هﺪﺷ.
ﻪﺟﻮﺗ!
دراد رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ يور يﺎﻬﻨﻴﭘ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﻲﮕﺘﺴﺑ ﻂﺑار تﺎﺤﻔﺻ داﺪﻌﺗ .
ﻂﺑار ﻪﺤﻔﺻ 999 0133
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻪﺤﻔﺻ
ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ :999 0133
تﺎﺼﺨﺸﻣ : ﻦﻴﭘ ﺪﻨﭼ زﻮﻴﻓ ﻪﺒﻌﺟ ﻂﺑار ﻪﺤﻔﺻ999 8699.
ﻂـﺑار ﻞـﺑﺎﻛ لﺎﺼـﺗا ياﺮﺑ999 0020 ﻪـﺑ I – ECU ،
ﺼﺗا لﺎP3 رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ ﻪﺑ لﺎﺼﺗا و 16 ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﺒﻌﺟ رد ﻦﻴﭘ
ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ﻖﻴﺒﻄﺗ قﺮﺑ.
ﻪﺟﻮﺗ!دراد رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ يور يﺎﻬﻨﻴﭘ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﻲﮕﺘﺴﺑ ﺎﻫ نﻮﻠﺑﺎﺷ داﺪﻌﺗ .
ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ951 1355
مﺎﻧ : ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ
ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ :951 1355
تﺎﺼــﺨﺸﻣ : ﻂــﺑار ﻞــﺑﺎﻛ42 ــ ﺪــﻨﭼ زﻮــﻴﻓ ﻪــﺒﻌﺟ ياﺮــﺑ ﻦﻴــﭘ ﻦﻴ
999 8699
هﺎﮕﺘــﺳد لﺮــﺘﻨﻛ ﺪــﺣاو ﻪــﺑ لﺎﺼــﺗا ياﺮــﺑ لﺎــﺜﻣ ياﺮــﺑ
(V– ECU) رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ ،EA ،EB و EC هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ
ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ.
ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ981 3194
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ
ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ :981 3194
تﺎﺼﺨﺸﻣ : ﻂـﺑار ﻞﺑﺎﻛ30 تاودا لﺮـﺘﻨﻛ ﺪـﺣاو ﺖﺴـﺗ ياﺮـﺑ ﻦﻴـﭘ
(I – ECU)ﻧﺎﻛ ، رﻮﺘﻜP1.

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب