ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ999 0020
16 ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499
ﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛا
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ
ﻪﻌﻄﻗ هرﺎﻤﺷ :999 0020
تﺎﺼﺨﺸﻣ : ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ22 ﻪﺑ لﺎﺼﺗا ياﺮﺑ ﻦﻴﭘ I – ECU رﻮﺘﻜﻧﺎـﻛ ،
P3 رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ ﻪﺑ لﺎﺼﺗا و 16قﺮﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﺒﻌﺟ رد ﻦﻴﭘ .
ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ999 8505
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ
ﻤﺷﻪﻌﻄﻗ هرﺎ :999 8505
تﺎﺼــﺨﺸﻣ : رﻮــﺗﻮﻣ لﺮــﺘﻨﻛ ﺪــﺣاو ﻪــﺑ لﺎﺼــﺗا ياﺮــﺑ ﻂــﺑار ﻞــﺑﺎﻛ
(E – ECU) رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ ،EA و ،EBراﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ
دﺮﻴﮔ ﻲﻣ.
ﻪﺟﻮﺗ! يﺮـﻴﮔ هزاﺪـﻧا ندﺮﻛ لﺎﻌﻓ ياﺮﺑ E – ECU ود ،
ﺖﺳا زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ.
ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ999 8533
مﺎﻧ :ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ
هرﺎﻤﺷﻪﻌﻄﻗ :999 8533
تﺎﺼﺨﺸﻣ : ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ22 تاودا لﺮـﺘﻨﻛ ﺪـﺣاو ﺖﺴـﺗ ياﺮـﺑ ،ﻦﻴـﭘ
(I – ECU) رﻮﺘﻜﻧﺎﻛ ،P2.

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب