يﺎﻄﺧ يﺎﻫﺪﻛSAE رﻮﺗﻮﻣ لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو (E – ECU)
MID 128
ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ ﺪﻛSAE تﺎﻋﻼﻃا
ﻦﻜﻣﺮﮔ ﺶﻴﭘ
PID 045
ﻪﻟر يﺎﻄﺧ(MID 128 PID 45) ﻪﺤﻔﺻ ،52
PID 094
يﺎﻄﺧE – ECU PID 094 ﻪﺤﻔﺻ ،78
PID 098
رﻮﺗﻮﻣ ﻦﻏور ﺢﻄﺳ ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 187 PID 098) ﻪﺤﻔﺻ ،43
PID 100
رﻮﺗﻮﻣ ﻦﻏور رﺎﺸﻓ ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 187 PID 100) ﻪﺤﻔﺻ ،46
PID 102
يﺎﻄﺧE – ECU PID 102 ﻪﺤﻔﺻ ،80
PID 105
رﻮﺗﻮﻣ ﻪﺑ يدورو ياﻮﻫ يﺎﻣد ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 128 PID 105) ﻪﺤﻔﺻ ،54
PID 107
رﻮﺗﻮﻣ ياﻮﻫ ﺮﺘﻠﻴﻓ ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 128 PID 107) ﻪﺤﻔﺻ ،56
PID 108
يﺎﻄﺧE – ECU PID 108 ﻪﺤﻔﺻ ،82
PID 110
رﻮﺗﻮﻣ نورد بآ يﺎﻣد ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 128 PID 110) ﻪﺤﻔﺻ ،60
PID 172
يﺎﻄﺧE – ECU PID 172 ﻪﺤﻔﺻ ،84
PID 175
رﻮﺗﻮﻣ ﻦﻏور يﺎﻣد ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ(MID 128 PID 175) ﻪﺤﻔﺻ ،44
SID 001 –
006
يﺎﻄﺧE – ECU SID 001 – E – ECU SID 006 ﻪﺤﻔﺻ ،86
SID 021
يﺎﻄﺧE – ECU SID 021ﻪﺤﻔﺻ ،88
SID 022
يﺎﻄﺧE – ECU SID 022ﻪﺤﻔﺻ ،90
ﻦﻛ
SID 070
مﺮﮔ ﺶﻴﭘ ﭻﻴﭘ ﻢﻴﺳ ﻪﺑ يدورو ياﻮﻫ(MID 128 SID 70) HE 2501 ﻪﺤﻔﺻ ،142
SID 232
يﺎﻄﺧE – ECU SID 232ﻪﺤﻔﺻ ،92
SID 240
ﺖﺴﻳا ! ﺪﻴﻨﻛ شﻮﻣﺎﺧ ار رﻮﺗﻮﻣSID 240 ﻪﺤﻔ ،93
SID 253
ﺖﺴﻳا ! ﺪﻴﻨﻛ شﻮﻣﺎﺧ ار رﻮﺗﻮﻣSID 253 ﻪﺤﻔ ،94
SID 254
ﺖﺴﻳا ! ﺪﻴﻨﻛ شﻮﻣﺎﺧ ار رﻮﺗﻮﻣSID 254 ﻪﺤﻔ ،95
40 ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499
ﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛا

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب