لﺮﺘﻨﻛيﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا
ﺖﻴﻌﺿو ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﻄﻘﻧ
طﺎﻘﺖﺴﺗ ﺖﺴﺗ شورﺖﺴﺗ
ءاﺰﺟا
2 – 4 33 k
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 47
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺮﻳز
2 – 4 0.5 V
)شﻮﻣﺎﺧ رﻮﺗﻮﻣ(
ﻦﻴﻣز ﻞﺑﺎﻛ
4-
0
لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو /
ﻞﺑﺎﻛ ﺶﻴﻓ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻛ
1-
5 V
لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻞﺑﺎﻛ
0
2- EA14

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب