رﻮﺗﺎﻳدار ﻲﺟوﺮﺧ بآ يﺎﻣد ﺶﻳﺎﻤﻧ يﺎﻄﺧ
(MID 187 PPID 1157)
ﻪﻌﻄﻗ : رﻮﺗﺎﻳدار ﻲﺟوﺮ بآ يﺎﻣد رﻮﺴﻨﺳSE 210
62 ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499
ﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛا
دﺮﻜﻠﻤﻋ
ﺪﻧاﻮﺧ ﻲﻣ رﻮﺗﺎﻳدار ﻲﺟوﺮﺧ رد ار بآ يﺎﻣد.
ﻊﺟاﺮﻣ
- L180E ﺖﻤﺴﻗ ،301رﻮﺗﺎﻳدار ﻲﺟوﺮﺧ بآ يﺎﻣد ،
- L180E ﺖﻤﺴﻗ ،370 ﻲﺸﻛ ﻢﻴﺳ ماﺮﮔﺎﻳد ،5
- ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻟﻮﻣ 11 666 140ﻪﺤﻔﺻ ،17
ﺎﻫراﺰﺑا
لﺎﻨﮕﻴﺳ ، EB7
- زﻮﻴﻓ ﻪﺒﻌﺟ ﻦﻴﭘ ﺪﻨﭼ999 8699 ﻪﺤﻔﺻ ،14
EB24
- رﺎﻴﺳ ﻞﺑﺎﻛ 999 0062 ﻪﺤﻔﺻ ،14
- ﻂﺑار ﻞﺑﺎﻛ 951 1355ﻪﺤﻔﺻ ، 15
ﻦﻴﻣز ،
ﺐﻴﻋ نﺪﺷ رﺎﻜﺷآ ﻂﻳاﺮﺷ
هﺎﮕﺘﺳد لﺮﺘﻨﻛ ﺪﺣاو ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز(V – ECU) يور ژﺎﺘﻟو راﺪﻘﻣ ،EB7 زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ار4.79 V زا ﺮﺘﻤﻛ ﺎﻳ 0.20 V) ﻪﻳﺬﻐﺗ ژﺎﺘﻟو رد
ﻲﻤﺳا+ 5.0 V ( ﺪﻨﻛ ﺖﺒﺛ.
ﻲﻟﺎﻤﺘﺣ ﺖﻣﻼﻋ ﺎﻄﺧ عﻮﻧ /ﺐﻴﻋ ا ﺖﻠﻋ
- ﺖﺴﻴﻧ ﻞﺼﺘﻣ رﻮﺴﻨﺳ )ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﻄﻗ نآ راﺪﻣ.(
- ﺎﻄﺧ مﺎﻴﭘ
- ژﺎﺘﻟو ﺎﺑ لﺎﻨﮕﻴﺳ ﻂﺧ 5 V ﻦﻴﻣز ﺎﺑ ،هﺪﺷ هﺎﺗﻮﻛ لﺎﺼﺗا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﻳ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﻄﻗ نآ راﺪﻣ ﺎﻳ هﺪﺷ هﺎﺗﻮﻛ لﺎﺼﺗا.
-ﮓﻧر ﻲﻳﺎﺑﺮﻬﻛ يﺰﻛﺮﻣ خاﺮﭼ رﺎﻄﺧا
-ﺪﺧﺮﭼ ﻲﻣ ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺑ رﻮﺗﺎﻳدار ﻦﻓ .
-ز ﻞﺑﺎﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﻄﻗ نآ راﺪﻣ ﺎﻳ هﺪﺷ هﺎﺗﻮﻛ لﺎﺼﺗا ژﺎﺘﻟو ﺎﺑ ﻦﻴﻣ.
-رﻮﺴﻨﺳ ﻲﺑاﺮﺧ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب