TAD1250-1252VE
R 2,5
B+
KL 15
B-
31
30
R 25
SB 25
SB 2,5
R/BL 1,5
START
BL/OR
GR/R
SB 1,5
LBN
R/BL 1,5
GR/Y
R/BL 1,5
22
3
1
R
SB
2
4
7
R 1,0
+
11
47
SB 1,0
-
BN/OR
GR/GN
27
11
22
37
46
45
31
GR/OR
GR/SB
OR/SB
GR/SB
1817
38
VO/SB
28
11
23
SB1,0
10
5760
57
33
W/SB
51
Y/W
B
55
58
B
(2)
(1)
R
SB
1
2
4
SB
R
4
2
1
SB
(2)
(1)
7
8
1
2
6
A B
H L
SB 1,5
SB 1,5
34
8
MAIN RELAY HOLD
Y/SB
W
29
A
6159
4 5
3
1
2
3
4 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2728
29
30
31
32
33
26
26
26
26
26
5
3
4
GR/R
14
1
2
Y
SB
Y
SB
Y
8
h l
BL/GR
BL/W
5256
1
2
25
h l
PREHEAT
GN/R
16
1
2
3
R 2,5
SB 2,5
R/BL 1,5
SB 2,5
R 2,5
SB 1.0
R 1.0
15
29
-
SB
1
4
31
4
6
5
7
58
(3)
(1)
(4)
(2)
27
2
3
1
4
3
2
5
R/BL 1,5
R/Y
BL/GN
GN/SB
GN/W
BN/OR
BL
OR
OR
86
5
R 1,5
R 1,5
R/BL 1.5
Y/SB
2
3
4
30
1
85
87
30
GN 1.0
2
1
INTERNAL
SB 1,5
R/Y
1
2 3 4
5
6
R/BL
SB
CYL.1
CAPILLERING
S
T
OPPERS x16
44
W 1,0
W 1,0
36
W 1,0
40
W 1,0
W 1,0
48
W 1,0
52
56
W 1,0
32
W 1,0
W 1,0
28
W 1,0
12 20
W 1,0
16
W 1,0
24
W 1,5
W 1,5
59
W 1,5
62
60
W 1,5
61
SB
CAPILLERING
STOPPERS x2
SB
R
1
4
2
3
3
2
2
1
1
4
4
GR/Y
Y/W
BL
W
W/SB
3
4
2
5
1
EGR
M
G
P
P
P
P
P
P
86
30
85
87
nn
CYL.2
CYL.3
CYL.4
CYL.5
CYL.6
P0014017
37-0 Wiring Diagrams
194 47701632 10-2013 © AB VOLVO PENTA

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب