Wiring diagram CIU
14
10
2
2
3
9
37
26
15
7
28
33
29
39
11
40
41
24
19
27
13
25
12
20
35
38
22
21
1
36
30
34
16
17
8
Y/BL
LBN
W/GL
GR/SB
VO/W
VO
Y/W
P/SB
R/Y
W/SB
BL/OR
R/BN
W
W/GN
R/GR
R/BL 1,5
W/BN
R/W
R 2,5
SB 2,5
LBN
GN/OR
BL/Y
GN/SB
Y
GN/Y
W/BL
GR/Y
R/GN
BN
GL
P
OR
R/SB
1
1
1
4
4
4
3
3
3
6
6
6
8
8
8
2
2
2
5
5
5
7
7
7
R
R
R
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
G
P
C
C
G
G
SB
RPM/M
SB
SB
R/SB
SB 1,5
R 1,5
R/BL 1,5
R/SB
R/SB
R/SB
R/SB
R/BL
R/BL
R/BL
R/BL
R/SB
R
R
R
13
24
8
9
7
1
3
23
30
27
26
4
7
5
7
6
10
11
12
25
14
15
19
17
21
16
20
18
22
28
1
2
3
29
+
+
+
+
-
-
-
-
Y/W Y/W
W W
W/SB W/SB
GR/Y GR/Y
SB 2,5 SB 2,5
R 2,5
R 2,5
R/BL 1,5 R/BL 1,5
7
P0014020
37-0 Wiring Diagrams
210 47701632 10-2013 © AB VOLVO PENTA

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب