ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 0
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫار
تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
8 ﻲﻠﺧاد تاﺰﻴﻬﺠﺗ و ﻦﻴﺑﺎﻛ
8 تاﺮﻴﻤﻌﺗ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب