13 .ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ
13 ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘﻦﻔﻠﺗ :88774499
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ار ﻲﻳﺎﭘ ﺰﻣﺮﺗ ﺮﻴﺷ.
14 .ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار ﻲﻳﺎﭘ ﺰﻣﺮﺗ يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ صﻮﺼﺨﻣ ﻲﻛﺪﻳ لاﺪﭘ.
15 .ﻴﺷ يور رﻮﺘﻜﻧﺎﻛﺪﻴﻧﺰﺑﺎﺟ دﻮﺧ يﺎﺟ رد ار ووﺮﺳ .
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ مﺮﻫا ﻞﻣﺎﺣ يور ار ووﺮﺳ ﺮﻴﺷ.
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار ﻦﻴﺑﺎﻛ ﻒﻛ ﻲﻳﻮﻠﺟ ﻪﺤﻔﺻ.
ﻞﻜﺷ21
ﻞﻜﺷ22
ﻞﻜﺷ23
رﻮﺘﻜﻧﺎ 1 .

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب