3.
25 ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘﻦﻔﻠﺗ :88774499
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﮓﻨﻠﻴﺷ ﻞﺧاد ﻆﻓﺎﺤﻣ .ﻮﻫ ﮓﻨﻠﻴﺷ و ژرﺎﺷﻮﺑرﻮﺗ ﻦﻴﺑ ار ا
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ زوﺰﮔا هرﺎﺒﻧا ﺖﻤﺳ زا ار.
L150 يﻻﺎﺑ لﺎﻳﺮﺳ هرﺎﻤﺷ ،8001
ﺪﻳرادﺮﺑ ار ﮓﻨ . و رژرﺎﺷﻮﺑرﻮﺗ ﻦﻴﺑ ار اﻮﻫ ﮓﻨﻠﻴﺷ
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ زوﺰﮔا هرﺎﺒﻧا ﺖﻤﺳ زا ار.
.ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﺳ ار ﮓﻨﻠﻴﺷ ﺖﺴﺑ و هدز ﺎﺟ ار ﮓﻨﻠﻴﺷ.
يﺮﺗﺎﺑ ﻊﻄﻗ ﭻﻴﺋﻮﺳ
ﻦﺘﺴﺑ ،رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘر
ﻞﻜ50
زو
ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺼﺘﻣ اﻮﻫ ﺮﺘﻠﻴﻓ.
زوﺰﮔا ﻪﻟﻮﻟ و زوﺰﮔا ﺖﺴﺑ
E
L180E / L220E
4 .ﻠﻴﺷ ﻞﺧاد ﻆﻓﺎﺤﻣ
ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺼﺘﻣ اﻮﻫ ﺮﺘﻠﻴﻓ.
زوﺰﮔا ﻪﻟﻮﻟ و زوﺰﮔا ﺖﺴﺑ
5
6 .ﺪﻴﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻪﻴﻟوا ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ار هﺎﮕﺘﺳد . زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻو ار هﺎﮕﺘﺳد قﺮﺑ.
د
ﻪﺑ
1 .ﺰﮔا ﺖﺴﺑ
2 .ﻨﻠﻴﺷاﻮﻫ
ﻞﻜ51
اﻮﻫ
ﻞﻜ52
ﮓﻨﻠ
1 . ﮓﻨﻠﻴﺷ
2 .ﺖﺴﺑ
1 .ﻴﺷ ﺖﺴﺑ
طﻮﺑﺮﻣ :L180E

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب