6 .ﺪﻴﻨﻛ ﻢﺧ ﺖﻗد ﺎﺑ ار رﻮﺗاﺮﭘاوا.
.ﺪﻴﻨﻴﺒﺑ ﺐﻴﺳآ ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻴﻨﻛ ناﺰﻳوآ ﻮﻠﻬﭘ ﻪﺑ ار رﻮﺗاﺮﭘاوا ﺖﻗد ﺎﺑ.
.راﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻ ﻲﻧوﺮﻴﺑ يﺎﻬﭽﻴﭘ ار ﻪﺤﻔﺻ و هدﺮﻛ زﺎﺑ ار ﻦﻓ رﻮﺗﻮﻣ هﺪﻧ
ﺪﻴﻨﻛ اﺪﺟ ار ﻦﻓ رﻮﺗﻮﻣ ﻲﻗﺮﺑ ت.
ﻦﺘﺴ
ﺪﻴﻧﺰﺑﺎﺟ ار ﻦﻓ ﻪﻋﻮ.
نآ يﺎﻬﭽﻴﭘ و هداد راﺮﻗ دﻮﺧ يﺎﺟ رد ار
ﻞﻜ59
ﻞﻜ60 .رﻮﺗاﺮﭘاوا
ﻞﻜ61 .ﻦﻓ رﻮﺗﻮﻣ
ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 30
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
7
8
ﺪﻳرادﺮﺑ.
9 .ﻻﺎﺼﺗا
10 .ﺪﻳروآرد ار ﻦﻓ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ.
11 .ﻤﺠﻣ
12 . رﻮﺗﻮﻣ هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻ
)2دﺪﻋ (ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار.
1 .ﭘاوارﻮﺗاﺮ
1 .هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻ
2 .ﺎﻬﭽﻴﭘ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب