33 ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘﻦﻔﻠﺗ :88774499
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ندﺮﻛ ز
ﺎﺑ ار ﻦﻴﺑﺎﻛ ﻞﺧاد ﺪﻴﻨﻛ ز.
راﺮﻗ نآ ﺮﻳز ﺎﻣﺮﮔ لﺮﺘﻨﻛ ﺮﻴﺷ ﻪﻛ رﻮﺷ ﻪﺸﻴﺷ نﺰﺨﻣ يرﺎﻨ ﻪﺤﻔﺻ
.ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻛ و ﺎﻣﺮﮔ ﺮﻴ ﻞﺑﺎﻛ ﻪﻳﺎﭘ.
ﻦﺘﺴ
ﻨﻠﻴﺷ يﺎﻬﺘﺴﺑ و هدزﺎﺟ ار ﺎﻣﺮﮔﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﺳ ار .
ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار رﻮﺷ.
ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻو ار يﺮﺗﺎﺑ ﻊﻄﻗ ﭻﻴﺋ.
.
دﻮﺷ
ﻞﻜ67
ﻞﻜ68
شﻮﭘر
ﻞﻜ69 .ﺎﻣﺮﮔ ﺮﻴﺷ
)2دﺪﻋ (
ﺎﺑ
4 .ﺒﻧﺎﺟ ﻞﻨﭘ
5.
ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار دراد.
6
7 . ﮓﻨﻠﻴﺷ يﺎﻬﺘﺴﺑ)2دﺪﻋ (ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار ﺮﻴﺷ يور.
8 .ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار ﺮﻴﺷ.
9 . ﺮﻴﺷ
10 .ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار ﻞﺑﺎﻛ ﻪﻳﺎﭘ و لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻛ.
11 . ﻪﺸﻴﺷ نﺰﺨﻣ ﻚﻳدﺰﻧ شﻮﭘرد ﻪﺤﻔﺻ
12 .ﺪﻳﺪﻨﺒﺑ ار ﻦﻴﺑﺎﻛ ﻞﺧاد ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻞﻨﭘ.
13 .ﻮﺳ و هدﺮﻛ ﺮﭘ ار يرﺎﻛ ﻚﻨﺧ ﻢﺘﺴﻴﺳ
14 .دﻮﺷ مﺮﮔ مارآ رود رد ﺪﻴﻫد هزﺎﺟا و هدﺮﻛ ﻦﺷور ار رﻮﺗﻮﻣ.
15.ﺪﺷﺎﺑ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺎﻣﺮﮔ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ لﺮﺘﻨﻛ و هدﺮﻛ ﻦﺷور ار ﻦﻓ
16 .دﺮﺳ رﻮﺗﻮﻣ ﻪﻛ ﻲﻣﺎﮕﻨﻫ ار بآ ﺢﻄﺳ و هدﺮﻛ شﻮﻣﺎﺧ ار رﻮﺗﻮﻣ
ﺪﻴﻨﻛ
1 .ﺒﻧﺎﺟ ﻞﻨﭘ
1 .د ﻪﺤﻔﺻ
1 .لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻛ
2 .ﻨﻠﻴﺷ يﺎﻬﺘﺴﺑ
لﺮﺘﻨﻛ.

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب