ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 36
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
2 .ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار ﺮﺘﻠﻴﻓ ﻪﻈﻔﺤﻣ.
.ﺪﻴﻨﻛ اﺪﺟ ار دﺪﺠﻣ شدﺮﮔ ﺮﭙﻣد لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻛ.
. هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ ار رﻮﺗاﺮﭘاوا.
3
ﺪﻴﻨﻛ زﺎﺑ دﺪﺠﻣ شدﺮﮔ ﺮﭙﻣد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ار ﻪﺤﻔﺻ.
4
ﻞﻜ73 .ﺮﺘﻠﻴﻓ ﻪﻈﻔﺤﻣ
ﻞﻜ74
دﺪﺠﻣ شدﺮﮔ ﺮﭙﻣد ،راد ﻪﻧﺎﺑ
ﻞﻜ75 .هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻ
1 .ﺮﺘﻠﻴﻓ ﻪﻈﻔﺤﻣ
1 .ز ﻪﺤﻔﺻ
2 .ﻪﺤﻔﺻ
1 .هﺪﻧراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺤﻔﺻ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب