ﻦﻔﻠﺗ ،ﺖﻌﻨﺻ وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ :88774499 8
ناﺮﻳا رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ وﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
ﻴﺑﺎﻛ ﻖﻴﻠﻌﺗ ﻢﺘﺴﻴﺳﺢﻴﺿﻮﺗ ،ﻦ
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ :L180E
ﻞﻜﺷ4 .ﻦﻴﺑﺎﻛ يﻮﻠﺟ ﻲﻠﺻا ﻪﻳﺎﭘ
ﻞﻜﺷ5 .ﻦﻴﺑﺎﻛ ﻖﻴﻠﻌﺗ ﻢﺘﺴﻴﺳ

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب