وﺮﺸﻴﭘ نﺎﻴﺳرﺎﭘ ﺖﻌﻨ- ﻦﻔﻠﺗ :88774499
ﻮﻟو يرﺎﺼﺤﻧا ﻲﮔﺪﻨﻳﺎﻤﻧو رد ﻦﺸﻛاﺮﺘﺴﻧﺎﻛ ناﺮﻳا
- 21 -
ﻞﻜﺷ19-ﻨﻳﺮﺒﻠﺑ ، ﻲﺘﻛﺮﺣ ﺖﻔﺷ ﺐﺼﻧ ،
يﺮﻨﻓ ﮓﻨﻳر و ﺮﻴﮔ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﮓﻨﻳﺮﺒﻠﺑ
ﻞﻜﺷ20-ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ شﻮﭘور ﺐﺼﻧ
ﻞﻜﺷ21-نﻮﺘﺴﻴﭘ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﻧﺪﺑ ﺐﺼﻧ
3- ﻲﺘﻛﺮﺣ ﺖﻔﺷ(111) ﮓﻨﻳﺮﺒﻠﺑ ﺎﺑ ار (123) ﺮﻴﮔ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﮓﻨﻳﺮﺒﻠﺑ ، (127) ﮓﻨﻳر و
يﺮﻨﻓ(824) ﺖﻴﻠﭘ شاﻮﺳا ﻲﻜﻤﻛ ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ (251) ﺪﻴﻨﻛ ﺖﻔﭼ .
ﻪﺟﻮﺗ!ﺖﻔﺷ ﻪﺑ ﺶﻜﭼ ﺎﺑ ﻴﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ ﻲﺘﻛﺮﺣ .
ﻲﻜﻤﻛ ﻪﺤﻔﺻ ﻪﺑ ار تﺎﻌﻄﻗ(251) ندروآ دراو ﺎﺑ و ﻲﻜﻴﺘﺳﻼﭘ ﺶﻜﭼ ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺼﻧ مارآ و مﺮﻧ ﻲﺗﺎﺑﺮﺿ . ﻼﻣﺎﻛ ار نآ راد فاﺮﺤﻧا ﺮﺳ ﻲﺠﻧﺮﺑ ﻪﻠﻴﻣ ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
ﺪﻴﻨﻛ ﻢﻜﺤﻣ.
4- ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ شﻮﭘور(261) ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮﭘ ﻪﺑ ار (271)ﺎﻫ ﭻﻴﭘ و هدﺮﻛ ﺐﺼﻧ (406)
ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺼﻧ ار.
ﻪﺟﻮﺗ! ﺪﻴﻨﻛ يرﺎﻛ ﺲﻳﺮﮔ ار ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ ﻪﺒﻟ ) . ﺪﻤﻧ ﻪﺳﺎﻛ ﻪﺒﻟ شﻮﭘور(
5- نﻮﺘﺴﻴﭘ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﻧﺪﺑ ] رﺪﻨﻠﻴﺳ(141) نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻲﻋﺮﻓ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ، (151,152) ،
ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﺤﻔﺻ(153) يوﺮﻛ شﻮﺑ ، (156) رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺮﻨﻓ و (157) [ ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺼﻧ ار
. ﻪﺑار رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﻧﺪﺑ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺲﭙﺳ ﺪﻴﻨﻛ ﺐﺼﻧ ﭗﻤﭘ ﻪﺘﺳﻮ.
ﻪﺟﻮﺗ! يوﺮﻛ شﻮﺑ يﺎﻫ ﻪﻧاﺪﻧد (156) رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﻧﺪﺑ و ، (141) راﺮﻗ داﺪﺘﻣا ﻚﻳ رد ار
ﺪﻴﻫد . ﻲﺘﻛﺮﺣ ﺖﻔﺷ يﺎﻫ ﻪﻧاﺪﻧد ﺎﺑ ﺲﭙﺳ(111) ﺪﻴﻫد راﺮﻗ داﺪﺘﻣا ﻚﻳ رد .
ﻪﺟﻮﺗ! ﺪﻧا هﺪﺷ ﺐﺼﻧ نﺎﺷدﻮﺧ ﻲﻠﺻا ﻪﻧﺎﻫد رد نﻮﺘﺴﻴﭘ ﻪﻛ ﺪﻴﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﻴﻤﻃا .

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب