هﺪﻨﻨﻛ فﺮﺼﻣ ﺮﻈﻧ
ﺮﻫ ﺎﻤﺷ ﺮﮔا ، ﺪﻳراد ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻦﻳا هرﺎﺑ رد يﺮﻈﻧ ﺎﻳ ﺪﻘﻧ
ًﺎﻔﻄﻟ ﺪﻴﻨﻛ ﺖﺴﭘ ﺎﻣ ﻪﺑ و ﺪﻴﺴﻳﻮﻨﺑ ار دﻮﺧ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ نآ ﻦﻴﻳﺎﭘ و ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ ﻪﺤﻔﺻ ﻦﻳا زا ﻲﭙﻛ ﻚﻳ .
زا ......................................... ﻪﺑ ...........................................
طﻮﺑﺮﻣ پﺎﭼ:............................................................................................................................................................. .......
ﻒﻳدر هرﺎﻤﺷ:...................................................................................................................................................................
ﻪﺤﻔﺻ هرﺎﻤﺷ:........................................................ ..........................................................................................................
دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ / ﺖﻠﻋ:................................................................................................................................. ................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ﺦﻳرﺎﺗ:...............................................................
مﺎﻧ:...................................................................

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب