Next >

image

 

تاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫارتﺎﻳﻮﺘﺤﻣﻲﻠﺧاد تاﺰﻴﻬﺠﺗ و ﻦﻴﺑﺎﻛ 8ﻲﻠﺧاد تﺎﻌﻄﻗ ؛ﻦﻴﺑﺎﻛ ؛هﺎﮕﺘﺳد قﺎﺗاﻲﻣﻮﻤﻋ .80ﻦﻴﺑﺎﻛ و هﺎﮕﺘﺳد قﺎﺗا ،ﻊﻣﺎﺟ تﺎﻋﻼﻃا .800رﻮﺗاﺮﭘا نﺎﺒﻳﺎﺳ ؛تاﺰﻴﻬﺠﺗ نوﺪﺑ ،ﻦﻴﺑﺎﻛ .81ﺢﻴﺿﻮﺗ ،ﻦﻴﺑﺎﻛ ﻖﻴﻠﻌﺗ ﻢﺘﺴﻴﺳاﻮﻫ ﻪﻳﻮﻬﺗ ﺪﺣاو .87872 – 877 درﻮﻣ رد كﺮﺘﺸﻣ تﺎﻋﻼﻃا ،ﻲﻣﻮﻤﻋ .870هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻨﺧ ﺪﺣاو .874تﺎﻌﻄﻗﺢﻴﺿﻮﺗ ،ﻪﻟر ﺎﺑ هﺪﻧﻮﺷ لﺮﺘﻨﻛACﺢﻴﺿﻮﺗ ،ATCهﺪﻨﻨﻛ فﺮﺼﻣ تاﺮﻈﻧتاﺮﻴﻤﻌﺗ يﺎﻤﻨﻫارتﺎﻳﻮﺘﺤﻣﻲﻠﺧاد تاﺰﻴﻬﺠﺗ و ﻦﻴﺑﺎﻛ 8ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﻲﻨﻴﺋﺰﺗ تﺎﻌﻄﻗ ؛ﻦﻴﺑﺎﻛ ؛هﺎﮕﺘﺳد قﺎﺗارﻮﺗاﺮﭘا نﺎﺒﻳﺎﺳ ؛تاﺰﻴﻬﺠﺗ نوﺪﺑ ،ﻦﻴﺑﺎﻛ .81ﻲﻣﻮﻤﻋ .810ﻦﻴﺑﺎﻛ ندﺮﻛ راﻮﺳ .818نﺎﻜﻠﭘ ؛ﺮﻴﮕﻠﮔ ؛رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرد .82يژﺎﺘﻧﻮﻣ تﺎﻌﻄﻗ ﺎﺑ رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرد .821ﻦﺘﺴﺑ ،رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘردﻦﺘﺴﺑ ،رﻮﺗﻮﻣ شﻮﭘرداﻮﻫ ﻪﻳﻮﻬﺗ ﺪﺣاو .87هﺪﻨﻨﻛ مﺮﮔ ﺪﺣاو .837هﺪﻨﻨﻛ ﻚﻨﺧ ﺪﺣاو .874

دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب