< Previous | Contents | Next >

: (P1→P2) ﺖﺳا زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ

، ﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻣ لﺎﻌﻓ و وزﺎﺑ ندﺮﻛ زﺎﺑ ﺖﻬﺟ رد ار رود هار زا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو مﺮﻫا ﻲﺘﻗو ﻲﻣ صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو رد (8) ﻚﻴﺟﻮﻟ ﻮﻟاو و ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﻮﻟاو (24) لﻮﭙﺳا نﺎﻳﺮﺟ P1 ﻪﭽﻳرد ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو فﺮﻃ زا رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور . ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻖﻳﺮﻃ زا نﺎﻳﺮﺟ ﺲﭙﺳ . ددﺮﮔ زﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺎﺑ (5) ﻮﻟاو ﻚﭼ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ و ﻪﺘﺷاد ﻪﺑ وزﺎﺑ ﺖﻛﺮﺣ ﺚﻋﺎﺑ و ﻪﺘﻓر ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ P2

. ددﺮﮔ جرﺎﺧ ﺖﻤﺳ ﻪﺘﺸﮔﺮﺑ ﻲﻠﺻا صﻼﺧ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﺑ مﺮﻫا و ﺖﺳا زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ ﻲﺘﻗو پﺎﭘﻮﺳ و (5) ﻮﻟاو ﻚﭼ ، ﺪﻳدﺮﮔ حوﺮﺸﻣ ﻼﺒﻗ ﻪﻜﻳرﻮﻃ ﻪﺑ ، ﺖﺳا (P1=P2) رﺪﻨﻠﻴﺳ رد وزﺎﺑ ﺖﻔﺷ فﺮﻃ رد رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻪﻛﻮﻠﺑ ار رﺬﮔ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ

. ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ وزﺎﺑ ندﺎﺘﻓا زا و (هدﺎﺘﻓا ﻪﻠﺗ ﻪﺑ) هﺪﻳدﺮﮔ ﻊﻤﺟ نﺎﻳﺮﺟ ، دﻮﺷ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﻪﻟﻮﻟ ﺎﻳ ﮓﻨﻠﺷ رد ﻲﮔرﺎﭘ ﻚﻳ هدﻮﺑ نوﺮﻴﺑ فﺮﻃ ﻪﺑ وزﺎﺑ ﻲﺘﻗو P1 رﺬﮔ رد رﺎﺸﻓ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد . ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻊﻄﻗ P1 رﺬﮔ ياﺮﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﺮﻨﻓ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ (5) ﻮﻟاو ﻚﭼ پﺎﭘﻮﺳ رﺎﺸﻓ و ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﺶﻫﺎﻛ "ﺎﻌﻳﺮﺳ ﻪﻛﻮﻠﺑ وزﺎﺑ رﺪﻨﻠﻴﺳ ﺖﻔﺷ ﺖﻤﺳ زا رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور و دﺪﻨﺑ ﻲﻣ ار P1 رﺬﮔ ، دﻮﺧ

. ددﺮﮔ ﻲﻣ


image

. ﺖﺳا هﺪﺷ زﺎﺑ نوﺮﻴﺑ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ وزﺎﺑ ، (وزﺎﺑ) ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو -11 ﻞﻜﺷ


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب