< Previous | Contents | Next >

( ﻦﺸﭘآ ) يرﺎﻴﺘﺧا تاودا و تاﺰﻴﻬﺠﺗ

9

9 : 6

9 ﺶﺨﺑ

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ تاودا و ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ


(ﻦﺸﭘآ) يرﺎﻴﺘﺧا تاودا و تاﺰﻴﻬﺠﺗ 9:6


نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ دراﻮﻣ

(RUPTURE VALVE) ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ (ﺮﻴﺷ) ﻮﻟاو

3 ....................................................................................................................... مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

4 ......................................................................................................................... مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

11 ............................................................................................................................. مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ

12 .............................................................................................................................. مﻮﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ

13 ................................................................................................................... وزﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

14 ...................................................................................................................... وزﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

20 ............................................................................................................................ وزﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺑﺎﻳ ﺐﻴﻋ

20 .............................................................................................................................. وزﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ

22 ................................................................................................................................... وزﺎﺑ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻢﻴﻈﻨﺗ

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ، ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ

23 ............................................................................................. ( X1 ﻦﺸﭘآ ) ﺎﻫ ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

26 ....................................................................................................................... ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﺮﻴﺴﻣ ﺮﺘﻠﻴﻓ

28 .................................................................................................................................................. هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ ﻮﻟاو

28 ....................................................................................................................... ﻲﻜﺗ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ لاﺪﭘ ﺖﻴﻌﺿو

29 .......................................................................................................................................... ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

30 .................................................................................................................... ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

31 .............................................................. ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ ﭗﻤﭘ ود نﺎﻳﺮﺟ ﺎﺑ ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

32 ................................................................... A

- ﭗﻴﺗ - ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ (ﺖﺸﮔﺮﺑ و ﺖﻓر) ﻞﻣﺎﺷ ﻮﻟاو

33 ........................................................................................................................ ﭗﻤﭘ ود ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ﻲﺸﻛ ﻪﻟﻮﻟ

35 ...................................................................................................................... ﭗﻤﭘ ود ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ بﺎﺨﺘﻧا ﻮﻟاو

36 ..................................................................................................................... ﭗﻤﭘ ود نﺎﻳﺮﺟ ياﺮﺑ ﻚﻴﺟ ﻮﻟ ﻮﻟاو

37 ..................................................................... ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ نﺎﻳﺮﺟ ، (X1 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) ﻲﭽﻴﻗ و ﺶﻜﭼ

ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ

38 ......................................................................................................................................... ﻪﻴﻟوا مﻮﺑ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

40 ........................................................................................................................................ ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ مﻮﺑ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

42 ........................................................................................................................................... ﻚﻴﻟورﺪﻴﻫ وﺮﺳ ﺮﻴﺴﻣ

45 ................................................................................................................ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻚﺟ و مﻮﺑ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

46 ...................................................................................................................... ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

50 .................................................................................................................................. ﻲﻣﻮﻤﻋ ، ﻦﺘﺴﺑ و ندﺮﻛ زﺎﺑ

50 ............................................................................................................................. ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﻮﺑ ﻮﻟاو ندﺮﻛ زﺎﺑ

56 ....................................................................................................................... ﻲﻜﺗ لاﺪﭘ هﺪﻨﻨﻛ ﻒﻗﻮﺘﻣ ﺖﻴﻌﺿو

57 ...................................................................................................................... مﻮﺑ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻞﺑﺎﻗ هﺪﻨﻨﻛ بﺎﺨﻧا ﻮﻟاو

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻊﻳﺮﺳ هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا

58 ............................................................................................................... ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻊﻳﺮﺳ هﺪﻨﻫد لﺎﺼﺗا حﺮﺷ

63 ............................................................................................................................................ ﻪﻤﻴﻤﺿ ﻪﻠﻴﺳو ﻢﻴﻈﻨﺗ


VOE 21 2 435 4197


65 .....................................................................................................

( رﻮﺘﻴﺗور ) هﺪﻨﻧادﺮﮔ

( X3 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) رﻮﺘﻴﺗور ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

66 ............................................................................................................ ﺎﻫ ﻪﭽﻳرد ، ( X3 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) رﻮﺘﻴﺗور

66 ..................................................................................

ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ ، ( X3 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) رﻮﺘﻴﺗور

66 ..........................................................................................

يﺮﻴﮔرﺎﻛ ﻪﺑ لﻮﺻا ، ( X3 ﺮﻴﺴﻣ ﻦﺸﭘآ) رﻮﺘﻴﺗور

67 ............................................................................................................................... رﻮﺘﻴﺗور ﭗﻤﭘ ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

67 ............................................................................................................................... ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ ، رﻮﺘﻴﺗور ﭗﻤﭘ

69 .......................................................................................................................................... رﻮﺘﻴﺗور ﭗﻤﭘ ندﺮﻛ زﺎﺑ

70................................................................................................................................................. رﻮﺘﻴﺗور ﭗﻤﭘ ﻦﺘﺴﺑ

71 .............................................................................................................................. رﻮﺘﻴﺗور ﭗﻤﭘ تﺎﻌﻄﻗ ﻲﺳرزﺎﺑ

71 ................................................................................................................................................. رﻮﺘﻴﺗور ﻮﻟاو ﻢﻴﻈﻨﺗ

73 .................................................................................................................................. رﻮﺘﻴﺗور ياﺮﺑ ﺪﻴﺋﻮﻨﻟﻮﺳ ﻮﻟاو

74 ................................................................. POWER TAKE OFF (ﻦﺸﭘآ) P.T.O ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

ﺎﻫ ﻦﺸﭘآ

75 ................................................................................................ ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر يا ﻪﻠﺣﺮﻣ ود ﻪﭽﻳرد ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

76 ................................................................................................................................................... ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر ﻢﻴﻈﻨﺗ

77 .............................................................................................................................................. ﻮﻟاو ﻒﻴﻠﻳر ندﺮﻛ زﺎﺑ

79 ................................................................................................................ ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ ، لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﺮﻴﻴﻌﺗ ﻮﻟاو

81 ................................................................................................................................. لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﻮﻟاو يﺎﻫ ﻪﭽﻳرد

82 .................................................................................................. لﺮﺘﻨﻛ مﺮﻓ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻮﻟاو ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ

84 ......................................................................................... ﻲﻜﻴﻟورﺪﻴﻫ يﺎﻫ ﺮﻴﺴﻣ ، مﻮﺑ نﺪﺷ روﺎﻨﺷ ﺖﻴﻌﺿو


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب