< Previous | Contents | Next >

. ﺪﻴﻨﻛ ﻞﻤﻋ ندﺮﻛ زﺎﺑ ﺲﻜﻋ ﻪﺑ ندﺮﻛ ﻊﻤﺟ ياﺮﺑ


Op. no.

: راﺰﺑا


L 4,6-14mm

: رﺎﭼآ -1

32 mm 1~22 kgf,m

32mm

: ﺖﺨﺗ رﺎﭼآ -2

: ﺮﻨﻓ كرﻮﺗ -3

: ﺲﻜﺑ رﺎﭼآ -4

ﺶﻜﭼ -5

Ø 10*100mm

: (رﻮﻠﻳﺎﺗ ﻪﻴﺒﺷ) ﻪﻠﻴﻣ -6


ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ كرﻮﺗ -5 لوﺪﺟ

kgf,m ندﺮﻛ ﺖﻔﺳ ﺖﻬﺟ رد مزﻻ كرﻮﺗ

مﻼﻗا هرﺎﻤﺷ

3 0.3

1

20 2

13 و 30

6 0.6

14دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب