< Previous | Contents | Next >

ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ زﺎﺑ ار ﺮﻴﺴﻣ ﻲﮕﺘﺨﻴﺴﮔ ﻮﻟاو ﻲﺘﻗو

. ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﻮﻟاو ﻪﭽﻳرد ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﺑ ﻊﺟار 22 ﺔﺤﻔﺻ 9-2 ﻞﺼﻓ ﻪﺑدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب