< Previous | Contents | Next >

ﻮﻴﻠﻳر ﻮﻟاو ﻪﭽﻳرد نﺎﻜﻣ

ﻒﻴﻠﻳر ﻮﻟاو ﻪﭽﻳرد -13 ﻞﻜﺷ

. ﺪﻴﻳﺎﻣﺮﻓ ﻪﻌﺟاﺮﻣ 9 ﺔﺤﻔﺻ 9-2 ﻞﺼﻓ رد ﻲﻠﺻا لﺮﺘﻨﻛ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ ﻪﺑ

ﻦﻛ ﻞﻔﻗ هﺮﻬﻣ -1

ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﭻﻴﭘ -2


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب