< Previous | Contents | Next >

ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﺮﺘﻠﻴﻓ


ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﺮﺘﻠﻴﻓ ، ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ -7 لوﺪﺟ

ﻲﻨﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ

ﺪﺣاو

ﺖﻴﻌﺿو حﺮﺷ

115

ﻪﻘﻴﻗد رد ﺮﺘﻴﻟ

ﻦﻏور نﺎﻳﺮﺟ ناﺰﻴﻣ

-20 120

c0 داﺮﮔ ﻲﺘﻧﺎﺳ

ﻦﻏور تراﺮﺣ

6

µ m نوﺮﻜﻴﻣ

ندﺮﻛ ﺮﺘﻠﻴﻓ ناﺰﻴﻣ

4800

cm2 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﻲﺘﻧﺎﺳ

ندﺮﻛ ﺮﺘﻠﻴﻓ ﺢﻄﺳ

70

Kg.f/cm2

ﺎﻨﺒﻣ رﺎﺸﻓ

1,5

Kg.f/cm2

ﺲﭘ يﺎﺑ رﺎﺸﻓ


image


ﺶﻜﭼ ياﺮﺑ ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﺮﺘﻠﻴﻓ -16 ﻞﻜﺷدیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب