< Previous | Contents | Next >

ﻒﻗﻮﺗ ﻮﻟاو

ﻪﺟرد 900 ﻲﺋﻮﻧاز 6

ﮓﻨﻠﺷ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 7

ﮓﻨﻳرا 8

ﻲﺘﺸﮔﺮﺑ ﺮﺘﻠﻴﻓ 9

ﺖﻛاﺮﺑ 1

ﺖﻛاﺮﺑ 2

ﻪﺤﻔﺻ 3

ﭻﻴﭘ 4

ﺖﺨﺗ ﺮﺷاو 5


image

ﻒﻗﻮﺗ ﻮﻟاو ﺖﻴﻌﺿو -17 ﻞﻜﺷ

. ﺶﻜﭼ و (هﺮﻴﻏ و يرزوﺪﻠﺑ ، ﺎﻫ ﻪﻐﻴﺗ) ﺮﻴﮔ ﻪﻳواز ، (ﻲﻜﮕﻨﭼ و لﺎﮕﻨﭼ يﺎﻫ هﺪﻧﺮﻴﮔ) پاﺮﮔ ، ﻲﭽﻴﻗ ، ﺎﻫ ﻦﻛ دﺮﺧ ، ﺎﻫ ﻲﭽﻴﻗ ياﺮﺑ -1

. ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﻪﺑ -2

image


دیزل ژنراتور | ماشین های راهسازی | لودر | بیل مکانیکی | لیفتراک | موتور پمپ | پمپ آب